SubjectsSubjects(version: 901)
Course, academic year 2021/2022
  
Meat Science and Technology - D324009
Title: Technologie masa
Guaranteed by: Department of Food Preservation (324)
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 other [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Ševčík Rudolf doc. Ing. Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (22.08.2011)
Student se seznámí s chemickými, biochemickými a technologickými vlastnostmi masa, jeho nutriční hodnotou, chemickými, fyzikálními a mikrobiologickými změnami při zpracování a skladování. Souvislost mezi intravitálními vlivy, způsobem jatečního opracování a podmínek skladování a výslednými vlastnostmi masa a masných výrobků, inženýrský popis procesů při technologickém zpracování. Zhodnocení vhodnosti různých živočichů jako zdroje masa. Zdůraznění ekonomických, ekologických, zdravotních a legislativních aspektů technologie.
Aim of the course - Czech
Last update: Pipek Petr prof. Ing. CSc. (16.03.2014)

Student bude umět:

Navrhovat metody hodnocení kvality a údržnosti a posoudit možné příčiny vad.

Kontrolovat technologický postup, identifikovat možné chyby a a navrhnout nápravná opatření.

Kriticky zhodnotit kvalitu i význam jendotlivých skkupin výrobků i jejich ošetření.

Literature - Czech
Last update: Pipek Petr prof. Ing. CSc. (14.11.2014)

Pipek,P.: Technologie masa I. 4.přepr. vydání, Kostelecké uzeniny. Praha 1995, 334 s. ISBN 890-7080

Pipek,P.: Technologie masa II. 1.ed. Karmelitánské nakladatelství, Praha, 1998, 360 s. ISBN 80-7192-283-8.

Kolektiv: Produkce masa. 1.ed., LAST Brno 2000, 464 s.

Internetové stránky vyučujícího

Izumimoto,M: Meat in Science and Industry

Lawrie,R.A.: Meat Science

Kolektiv : Hygiena a technologie masa. 1.ed., Brno 1995, 664 s. (kap.: 1 - s.11-23; 4 - 226-251; 9-597-608). ISBN 80-900260-4-4

Pipek,P.: 3.3.Technologie masa. str. 167-192, 3.4. Zpracování vedlejších jatečních produktů. str.193-196 In.:Kadlec a kol. (2012): \přehled tradičních potravinářských výrob 1.ed. Key Publishing s.r.o., Ostrava, 569 s. ISBN 978-80-7418-145-0

Syllabus - Czech
Last update: Pipek Petr prof. Ing. CSc. (16.03.2014)

1. Definice masa, jeho zdroje, jatečná zvířata a drůbež. Histologická stavba a chemické složení masa. Technologické a organoleptické vlastnosti masa.

2. Postmortální změny, PSE a DFD maso. Intravitální vlivy na jakost.

3. Nákup a přeprava jatečných zvířat. Jateční opracování, veterinární prohlídka, ošetření, chladírenské a mrazírenské skladování masa.

4. Bourání masa, jeho údržnost a zacházení s masem.

5. Masná výroba. Zajištění údržnosti, suroviny a přídatné látky, jednotlivé operace: solení, mělnění a míchání, narážení, uzení, tepelné opracování, sušení, fermentace.

Entry requirements - Czech
Last update: Pipek Petr prof. Ing. CSc. (16.03.2014)

Žádné nejsou

Course completion requirements - Czech
Last update: Pipek Petr prof. Ing. CSc. (16.03.2014)

Ústní zkouška, případně vypracování rešerše na dohodnuté téma

Coursework assessment
Form Significance
Oral examination 100

 
VŠCHT Praha