SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2019/2020
  
Statistical Thermodynamics - D403001
Title: Statistická termodynamika
Guaranteed by: Department of Physical Chemistry (403)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2016
Semester: summer
Points: summer s.:7
E-Credits: summer s.:7
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, other [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
Guarantor: Malijevský Anatol prof. Ing. CSc.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Malijevský Anatol prof. Ing. CSc. (15.09.2015)
Cílem předmětu je seznámit studenty s moderní větví termodynamiky založenou na faktu, že termodynamický systém je tvořen nesmírným množstvím vzájemně interagujících molekul. Po obsahové stránce pokrývá následující okruhy: 1) Axiomy klasické (fenomenologické) termodynamiky 2) Základy statistické termodynamiky (axiomy, statistické soubory, partiční funkce a její vztah k termodynamickým veličinám v kanonickém souboru) 3) Ideální plyn 4) Ideální krystal (Einsteinův model, Debyeův model) 5) Mezimolekulární síly 6) Viriální rozvoj ve statistické termodynamice 7) Vnitřní struktura kapalin a plynů (párová distribuční funkce a její vztah k termodynamickým veličinám) 8) Poruchové teorie tekutin 9) Teorie integrálních rovnic (Ornsteinova, Zernkeho rovnice) 10)Počítačové experimenty (Monte Carlo a molekulová dynamika). Adekvátní pozornost je věnována filosofickým aspektům statistické termodynamiky: Proč nemůže byt termodynamika aplikovanou mechanikou? Axiomy klasické termodynamiky očima termodynamiky statistické (axiom aditivity, pojem teploty (záporné absolutní teploty), stav termodynamické rovnováhy, druhý a třetí termodynamický zákon, termodynamika a běh času.
Literature - Czech
Last update: Malijevský Anatol prof. Ing. CSc. (15.09.2015)

A. Malijevský: Lekce ze statistické termodynamiky, Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha 2009.

P. Atkins, J. De Paula: Fyzikální chemie, Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha 2013.

E. Hála, T. Boublík: Úvod do statistické termodynamiky, Academia, Praha 1969.

 
VŠCHT Praha