SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2019/2020
  
State Behaviour and Fundamentals of Thermodynamics - D403002
Title: Stavové chování a základy termodynamiky
Guaranteed by: Department of Physical Chemistry (403)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2016 to 2020
Semester: both
Points: 7
E-Credits: 7
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Růžička Květoslav prof. Ing. CSc.
Fulem Michal prof. Ing. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Předmět se zabývá stavovým chováním a termodynamickými vlastnostmi homogenních fluidních systémů. Zvýšená pozornost je věnována popisu vícesložkových soustav, ať už při popisu stavového chování, tak i v navazující termodynamické části. Je rovněž demonstrováno použití stavových rovnic pro řešení fázových rovnováh.
Last update: Růžička Květoslav (16.09.2015)
Aim of the course - Czech

Studenti budou umět:

Zjistit stav sytému (teplota, tlak, objem, látkové množství) pomocí stavových rovnic.

Počítat tytéž veličiny pro směsi za použití různých přístupů (směšovací pravidla, teorém korespondujících stavů, empirické "zákony")

Vypočítat teplo a práci za stanovených podmínek (děj adiabatický, izotermní, izochorický, izobarický).

Vypočítat termodynamické veličiny čistých látek i směsí (entropie, entalpie, Gibbsova energie,...) v závislosti na teplotě a tlaku, resp. hustotě.

Aplikovat stavové rovnice na řešení fázových rovnováh.

Posoudit stabilitu systému z termodynamického hlediska.

Last update: Růžička Květoslav (18.09.2015)
Literature - Czech

1. Novák J., Růžička K. Chemická termodynamika I VŠCHT Praha 2002

1. Novák, J.P., K. Růžička, and M. Fulem, Calculation of Thermodynamic Functions from Volumetric Properties, CHAPTER 17 in Volume Properties: Liquids, Solutions and Vapours. 2015, The Royal Society of Chemistry, Cambridge,UK. p. 476-492.

3. Riazi, M.R., Characterization and properties of petroleum fractions. 2005, West Conshohocken, PA: ASTM International. ISBN 407.0-8031-3361-8

4. Sandler, S.I., Chemical, biochemical, and engineering thermodynamics. 2006, Hoboken, N.J.: John Wiley. ISBN 978-0-471-66174-0

5. Span, R., Multiparameter equations of state : an accurate source of thermodynamic property data. 2000, Berlin: Springer. ISBN 3-540-67311-3

Last update: Růžička Květoslav (18.09.2015)
Syllabus - Czech

1. Termodynamické zákony termodynamické vlastností ideálního plynu.

2. Úvod do mezimolekulárních interakcí, Lennardův - Jonesův potenciál.

3. Viriální stavová rovnice.

4. Stavová rovnice reálných tekutin.

5. Teorém korespondujících stavů a jeho aplikace.

6. Stavové chování reálných směsí.

7. Doplňkové vlastnosti reálných plynů.

8. Termodynamické veličiny reálných tekutin.

9. Výpočet tepla a práce při různých dějích

10. Parciální molární veličiny.

11. Fugacita a chemický potenciál.

12. Fázové rovnováhy jednosložkové.

13. Fázové rovnováhy vícesložkové.

14. Kritéria stability systému.

Last update: Růžička Květoslav (18.09.2015)
Registration requirements - Czech

Fyzikální chemie II.

Last update: Růžička Květoslav (18.09.2015)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
6 / 7 168 / 196
Coursework assessment
Form Significance
Defense of an individual project 30
Oral examination 70

 
VŠCHT Praha