SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2021/2022
  
Chemical Kinetics - D403019
Title: Chemická kinetika
Guaranteed by: Department of Physical Chemistry (403)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: summer s.:7
E-Credits: summer s.:7
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, other [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
Guarantor: Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D.
Is interchangeable with: AP403011, P403011
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D. (26.11.2015)
Předmět pokrývá oblast základní a aplikované chemické kinetiky a reakční dynamiky, tj. formulace a řešení rychlostních rovnic, experimentální metody chemické kinetiky, teorii reakčních rychlostí v plynné fázi a v roztoku, kinetiku heterogenních reakcí, řešení reakčních mechanismů, fotochemii a řadu aplikací v různých oblastech chemie.
Aim of the course - Czech
Last update: Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D. (26.11.2015)

Student bude umět:

Formulovat kinetické rovnice pro chemické reakce a vyřešit rychlostní schéma

Analyzovat reakční mechanismus na základě kinetických dat

Designovat kinetický experiment

Kvalifikovaně odhadnout kinetické parametry chemických reakcí

Literature - Czech
Last update: Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D. (26.11.2015)

Z: J. Vohlídal: Chemická kinetika. Karolinum, Praha, 2001, 8024602326.

Z: M. J. Pilling, P. W. Seakins: Reaction kinetics. Oxford science publications, Oxford, 1995, 019855527X.

D: L.Treindl: Chemická kinetika. SPN, Bratislava, 1990,8008003650.

D: J. I. Steinfeld, J. S. Francisco and W. L. Hase: Chemical kinetics and dynamics, Prentice Hall, 1998, 0137371233.

Learning resources - Czech
Last update: Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D. (26.11.2015)

http://www.vscht.cz/fch/cz/vyuka/N403006.html

http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/bartovska/N403006.html

http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-670-8/

Syllabus - Czech
Last update: Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D. (26.11.2015)

1. Proč a nač je chemická kinetika, základní pojmy chemické kinetiky.

2. Experimentální metody chemické kinetiky (vsádkový, průtokový a trubkový, studium rychlých reakcí)

3. Kinetická analýza homogenních reakcí

4. Řešení komplexních kinetických schémat

5. Chemická kinetika a reakční mechanismus: základní principy

6. Chemická kinetika a reakční mechanismus: řetězové reakce, exploze, oscilační reakce

7. Překonáváme bariéry I.: Koncept katalýzy

8. Povrchem katalyzované reakce

9. Kinetika enzymových reakcí

10. Překonáváme bariéry II.: Reakce v roztocích (rozpouštědlo jako katalyzátor)

11. Překonáváme bariéry III.: Základy fotochemie (foton jako katalyzátor)

12. Atmosféra Země: kinetické modelování

13. Teorie chemické kinetiky: srážková teorie

14. Teorie chemické kinetiky: teorie transitního stavu, molekulová dynamika.

 
VŠCHT Praha