Electrochemistry - D403021
Title: Elektrochemie
Guaranteed by: Department of Physical Chemistry (403)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: winter s.:7
E-Credits: winter s.:7
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, other [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
Guarantor: Ludvík Jiří prof. RNDr. CSc.
Is interchangeable with: AP403012, P403012
Examination dates   
Annotation - Czech
Last update: Ludvík Jiří prof. RNDr. CSc. (22.08.2018)
V prvních pěti přednáškách kurzu jsou doktorandi seznámeni s obecnými základy elektrochemie jakožto nástroje ke studiu redoxních reakcí na elektrodě z hlediska termodynamiky, kinetiky a mechanismu. Přitom jsou objasněny důležité pojmy, vztahy a souvislosti a vysvětlen jejich fyzikální význam. Zvláštní důraz je kladen na zasazení elektrochemie do kontextu s ostatními chemickými obory a propojení pokročilých vědomostí z fyzikální a obecné chemie. V druhé části pak následuje rozbor všech hlavních elektrochemických technik a elektroanalytických metod, detailní vysvětlení jejich principu a popis možností jejich využití v různých oblastech chemie. Součástí je i pokročilé kvalitativní vyhodnocení získaných dat a křivek a podorbná interpretace výsledků.
Aim of the course - Czech
Last update: Ludvík Jiří prof. RNDr. CSc. (23.08.2018)

Studenti budou umět:

Chápat základní principy elektrochemických a elektroanalytických metod
Orientovat se v možnostech jejich použití v různých oblastech chemie (organická, anorganická, analytická, fyzikální a teoretická, biochemie, ...)
Na základě teoretických znalostí budou schopni si rychle osvojit obsluhu instrumentace, plánování experimentů, získávání experimentálních dat a jejich řádné vyhodnocení a detailní interpretaci

Literature - Czech
Last update: Ludvík Jiří prof. RNDr. CSc. (22.08.2018)

Z: Bard A.J., Faulkner L.R., Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications, Wiley, 1980, 9780471055426

Z: Koryta J., Dvořák J., Elektrochemie, Academia, Praha, 1983,

Z: Heyrovský J., Kůta J., Základy polarografie, Nakl. Československé akademie věd, Praha, 1962

D: Sawyer D.T, Sobkowiak A., Roberts J.L.: Electrochemistry for Chemists, Wiley 1995, 9780471594680

D: Wang, J.: Analytical Electrochemistry Wiley, 2006978-0-471-67879-3

D: Mindl, J.: Základy elektroorganické chemie, Academia, 2000.

Syllabus - Czech
Last update: Ludvík Jiří prof. RNDr. CSc. (22.08.2018)

1. Úvod, princip elektrochemie, typy informací, které lze tímto přístupem získat (Reverzibilní / ireverzibilní oxidace a redukce, vztah k HOMO a LUMO)

2. Základní pojmy a jejich význam (Elektrody 1.,2.druhu a redox, elektrolyt, anoda, katoda, obvod – elchem. cela, dvou- a tříelektrodové zapojení)

3. Nefaradaické děje (Polarizace elektrody, nabíjecí proud, elektrická dvojvrstva, adsorpce, difuzní vrstva, elektrokapilarita, experimentální odezva)

4. Faradaické děje (spontánní a vynucené, elektrochemické reakce řízené látkovým přenosem, konvekce, migrace, difuze, Fickovy zákony)

5. Nernstova rovnice a její význam (Rovnováha, reverzibilita, elektromotorická síla, princip referentní elektrody, rovnice a popis reverzibilní i-E křivky)

6. Elektrodové reakce řízené kinetikou (2 typy: homogenní a heterogenní, ireverzibilita a vliv předřazených a následných reakcí)

7. Elektrodová kinetika (Přepětí, výměnný proud, koeficient alfa, Butlerova – Volmerova rovnice a její význam, Tafelova rovnice a diagram)

8. Typy elektrochemických experimentů a technik, nomenklatura a rozdělení podle jejich využití

9. Potenciostatické techniky s potenciálovým skokem (Cottrellova rovnice, difuze k planární a kulové elektrodě, mikroelektrody, chronoampérometrie)

10.Potenciostatické techniky založené na ustáleném stavu (J. Heyrovský a vývoj polarografie, rtuťové elektrody, rotující diskové a prstencové elektrody)

11.Pulzní analytické metody, NPP, DPP, a jejich vyhodnocení

12.Potenciostatické techniky založené na přechodovém stavu - potenciodynamické (LSV a cyklická voltametrie, interpretace křivek, diagnostická kritéria)

13.Galvanostatické metody, Sandova rovnice

14.Elektrochemické techniky založené na elektrolýze objemu roztoku (potenciostatická vs. galvanostatická elektrolýza, coulometrie, elektrolytické cely)

15.Anodická a adsorptivní rozpouštěcí (stripping) analýza

16.AC-techniky a měření faradayické impedance.

17.Kombinace elektrochemie s jinými metodami (UV/vis/IR/EPR spektroelektrochemie, foto- a sonoelektrochemie, elektrochemiluminiscence)

Entry requirements - Czech
Last update: Ludvík Jiří prof. RNDr. CSc. (22.08.2018)

základní znalosti z fyzikální a obecné chemie