SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2023/2024
  
Advanced programming and technologies of programming - D409023
Title: Pokročilé programování a programovací technologie
Guaranteed by: Department of Chemical Engineering (409)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2011
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, other [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
Guarantor: Vaněk Tomáš doc. RNDr. CSc.
Annotation - Czech
Last update: Vaněk Tomáš doc. RNDr. CSc. (19.02.2014)
Seznámit se s teoretickým základem programovacích jazyků. Seznámit se s nejdůležitějšími programovacími technologiemi. Naučit se používat programátorský rukopis. Seznámit se s teorií, charakteristikami a realizací algoritmů. Seznámit se s jazyky třídy Fortran (FORTRAN 77, Fortran 90 a 95). Seznámit se s jazyky C a C++. Rámcově se seznámit s charakteristikami a možnostmi použití dalších jazyků.
Aim of the course - Chinese
Last update: Vaněk Tomáš doc. RNDr. CSc. (04.05.2016)

Student bude umět

Teoretické základy programovacích jazyků

Orientovat se v nejdůležitějších programovacích technologiích a používat programátorský rukopis

Teorii, charakteristiky a realizací algoritmů pro různé účely

Používat jazyky třídy Fortran (FORTRAN 77, Fortran 90 a 95)

Používat jazyky C a C++

Literature - Czech
Last update: Vaněk Tomáš doc. RNDr. CSc. (19.02.2014)

1. Vaněk T.: Přednášky pro předmět PPPT (elektronická forma). Umístěno v síti VŠCHT na \\pyr\scratch\UChI409\PPPT\Pred.

2. Walraet B.: Programming, the impossible challenge. North-Holland, 1989.

3. Hřebíček J. a kol.: Programovací jazyk FORTRAN 77 a vědeckotechnické výpočty. Academia Praha, 1989.

4. Zahradník V.: Programování - Fortran 90. Skriptum ČVUT, Fakulta stavební, 1996.

5. Compaq Visual Fortran Language Reference. Visual Fortran Version 6.6 (elektronická forma). Compaq Computer Corporation, 2001.

6. Virius M.: Jazyky C a C++. Kompletní kapesní průvodce programátora. Grada Publishing, Praha 2005.

7. Eckel B.: Myslíme v jazyku C++. Grada Publishing, 2000.

8. Kruglinski D.J.: Mistrovství ve Visual C++. Computer Press, 1999.

9. Virius M.: Pasti a propasti jazyka C++. Grada Publishing, 1997.

10. Horton I.: Wrox Press C++ tutorial. Wrox Press, 1998 (elektronická učebnice).

11. Horton I.: Introduction to Visual C++ 6.0 Standard Edition. Wrox Press, 1998.

12. Jinoch J., Müller K., Vogel J.: Programování v jazyku Pascal. SNTL Praha, 1986.

Další literatura podle aktuální nabídky na trhu a z Internetových zdrojů - zejména pro programovací jazyky C/C++.

Learning resources - Czech
Last update: Vaněk Tomáš doc. RNDr. CSc. (04.05.2016)

\\pyr\scratch\UCHI409\PPA (v síti VŠCHT)

Syllabus - Czech
Last update: Vaněk Tomáš doc. RNDr. CSc. (22.01.2014)

1. Úvod - obecná problematika vytváření programového vybavení. Životní cyklus softwaru. Kategorizace softwaru. Softwarové inženýrství.

2. Teorie formálních systémů, Postovy produkční systémy. Teorie programovacích jazyků, jejich typy. Syntaktický a sémantický popis. Gramatika programovacího jazyka, formy zápisu syntaxe jazyka.

3. Programovací technologie (metodiky) a jejich vztah k programovacím jazykům. Přehled používaných programovacích technologií. Principy strukturovaného programování.

4. Algoritmy, jejich formální zápis a programová realizace. Časové a prostorové charakteristiky algoritmů. Datové struktury využívané v algoritmech. Některé obecně využitelné algoritmy.

5. Jazyky typu FORTRAN - obecné charakteristiky a přehled verzí. FORTRAN 77 - struktura programu, datové typy, výrazy, příkazy.

6. Vstupy a výstupy v jazyku FORTRAN 77. Pokročilejší prvky a konstrukce jazyka FORTRAN 77. Některé problémy jazyka FORTRAN 77, zastaralé a nežádoucí prvky.

7. Jazyky Fortran 90 a 95, hlavní rozdíly oproti jazyku FORTRAN 77. Stavba zdrojového tvaru programu. Nové možnosti pro využívání datových typů, proměnných, polí a výrazů. Nové nebo vylepšené příkazy. Ukazatelé a dynamická alokace. Moduly.

8. Jazyk C. Základní charakteristiky a využití. Stavba programu, datové typy a operátory. Příkazy jazyka.

9. Jazyk C. Direktivy kompilátoru, symbolické konstanty a makra. Funkce (podprogramy), využívání funkční hodnoty a parametrů funkce.

10. Jazyk C. Definice a využití ukazatelů, struktur a odvozených datových typů. Další pokročilejší prvky jazyka.

11. Jazyk C. Vybrané funkce ze standardních knihoven. Vstupní a výstupní operace. Operace s řetězci znaků. Vybrané matematické funkce. Operace s kalendářními daty. Funkce pro dynamickou alokaci a dealokaci paměti.

12. Jazyk C++. Účel a základní vlastnosti. Rozdíly mezi C a C++, nové možnosti a omezení.

13. Jazyk C++. Objektově orientované a vizuální programování. Deklarace objektových tříd a jejich využití. Polymorfismus, dědičnost, přetěžování. Principy tvorby aplikací pro Windows.

14. Ostatní často využívané jazyky. Jazyk Visual Basic a vizuální programování. Jazyk Pascal a strukturované programování. Jazyk Java a objektově orientované programování. Jazyk Prolog a logické programování. Jazyk LISP a funkcionální programování. Jazyky pro internetové aplikace.

Registration requirements - Czech
Last update: Vaněk Tomáš doc. RNDr. CSc. (22.01.2014)

Dobrá znalost práce v prostředí operačních systémů typu Windows. Výhodou je znalost programování v některém vyšším programovacím jazyku, přednostně FORTRAN 77/90/95, C, C++, nebo Pascal. Výhodou je i znalost některé programovací technologie, přednostně strukturovaného a objektového programování.

Course completion requirements - Czech
Last update: Vaněk Tomáš doc. RNDr. CSc. (22.01.2014)

Absolvování závěrečného testu.

Vypracování 3 menších projektů.

Vypracování 3 větších projektů.

 
VŠCHT Praha