SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2019/2020
  
Fundamental of Management - D837001
Title: Základy managamentu
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2018 to 2019
Semester: summer
Points: summer s.:0
E-Credits: summer s.:0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, other [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Předmět je zaměřen na důležité manažerské dovednosti, které studenti mohou uplatnit na vedoucích pozicích v praxi. Jedná se především o zásady a pravidla týmové práce, role v týmu a řízení malých i velkých týmů. Dále je diskutována role zákonů, směrnic a norem pro rozvoj oboru chemie, se zaměřením na současnou evropskou a národní legislativu, certifikace a systémy povinného reportování v oblasti chemie. Předmět zahrnuje i problematiku řízení lidských zdrojů v organizacích, tj. umisťování pracovníků, řízení pracovního výkonu a systémy péče o zaměstnance. Dále se v předmětu vyučují zásady komunikace podnikatelských subjektů s veřejností, což zahrnuje komunikaci vize a mise těchto subjektů, spolupráci se samosprávami, sponzoring, vztahy s novináři, ale též řešení krizových situacích a další aktivity. Předmět vyučuje více pedagogů, kteří vyváženě kombinují teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi v manažerských pozicích.
Last update: Botek Marek (04.02.2019)
Aim of the course - Czech

Studenti budou umět:

Chápat funkci rolí v týmu a znát příklady úspěšné týmové práce.

Nalézt základní zákony, směrnice a normy v oboru chemie a rozumět jejich principům.

Řešit obsazování pracovních míst a řídit pracovní výkon zaměstnanců.

Využívat nástroje Public relations a znát pravidla pro vztahy s médii a třetími stranami.

Last update: Botek Marek (04.02.2019)
Literature - Czech

1. Botek M.: Spokojený pracovník, základ podnikatelského úspěchu, Wolters Kluwer, Praha, 2018, ISBN 978-80-7598-1028.

2. DeVito J. A.: Základy mezilidské komunikace, Grada Publishing , a.s., Praha,2001. ISBN 978-80- 247-2018-0.

3. Fotr J., Švecová L. a kol.: Manažerské rozhodování. Ekopress, Praha 2010. ISBN 978-80-86929-59-0.

4. Dvořáková Z.: Řízení lidských zdrojů. Nakladatelství C. H. Beck,, Praha 2012. ISBN 978-80-7400-347-9.

5. Svoboda V.: Public relations - moderně a účinně. Grada Publishing, a.s., Praha, 2009. ISBN 978-80-247-2866-7.

Last update: Botek Marek (04.02.2019)
Syllabus - Czech

Týmová práce, strategie a metody řízení pracovního kolektivu (PhDr. J. Stříbrská, Ph.D.; 4 hod)

• Definice a rozhodující charakteristiky týmu.

• Pravidla, význam, specifika týmové práce.

• Rozhodující role v týmu.

• Komunikace v týmu.

• Důležitost týmového přístupu pro řízení projektů.

• Výhody a nevýhody týmové práce, příklady úspěšné týmové práce.

Role zákonů, směrnic a norem pro rozvoj oboru chemie (Ing. A. Beran; 4 hod):

• Zákony a normy a jejich role v současné společnosti. Právní závaznost.

• Jak se tyto dokumenty vytváří, jaký je vztah mezi nimi a jak se lze do tohoto procesu zapojit.

• Rozhodující legislativní a normativní instituce a orgány.

• Legislativa EU – základní formáty a rozhodující současné legislativní dokumenty EU v oboru chemie.

• Národní legislativa – zákony, vyhlášky, nařízení a normy – rozhodující současné dokumenty v oboru chemie

• Vzájemný vztah legislativy EU a národní legislativy.

• Mezinárodní certifikace, význam, postupy a významné certifikáty. Význam certifikace.

• Systémy a oblasti povinného reportování v oboru chemie.

Řízení lidských zdrojů v organizacích (Mgr. Ing. M. Botek Ph.D.; 4 hod):

• Fluktuace a umisťování pracovníků – způsoby obsazování pracovních míst, role liniových manažerů při výběrových procesech, popisy pracovních míst. Důvody pro ukončení pracovního poměru.

• Řízení pracovního výkonu – hodnocení a odměňování pracovníků, zaměstnanecké benefity, zapojení liniových manažerů do procesu vzdělávání pracovníků.

• Péče o zaměstnance – pracovní režim a pracovní doba, stres na pracovišti a jeho minimalizace.

• Expaté a zahraniční pracovníci – komunikační, etická a další specifika.

Komunikace a vztahy s veřejností podnikatelského subjektu nebo organizace (G. Vyatkin; 4 hod)

• Public relations. Cíle a struktura. Používané nástroje a komunikační kanály. Mise a vize společnosti. Vztah oddělení PR a vedení společnosti.

• Vnější vztahy. Proaktivní řízení vztahů s okolními samosprávami, organizacemi a spolky, s veřejností. Reakce na dotazy a připomínky veřejnosti. Sponzoring, dárcovství a dobrovolnictví. Řešení krizových situací.

• Vztahy s medii. Proaktivní a reaktivní komunikace společnosti. Cílové skupiny a komunikační kanály. Tiskové oddělení a role tiskového mluvčího, tisková zpráva. Řešení mediálních krizí. Vztahy s novináři.

• Korporátní identita a její pravidla v každodenní činnosti společnosti. Logo a vizuální identita. Vydávání firemních informačních tiskovin. Pravidla pro vydávání tiskové zprávy a dalších obligatorních zpráv. Web a sociální sítě.

Last update: Botek Marek (01.11.2019)
 
VŠCHT Praha