SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2019/2020
  
Thermodynamic modeling - M101052
Title: Termodynamické modelování
Guaranteed by: Centrum počítačového vzdělávání VŠCHT Praha (599)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2019 to 2020
Semester: winter
Points: winter s.:2
E-Credits: winter s.:2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/15, MC [HS]
Capacity: unknown / 20 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Sedmidubský David prof. Dr. Ing.
Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Sedmidubský David prof. Dr. Ing. (10.08.2019)
Kurs je zaměřen na výpočty fázových a chemických rovnovah a konstrukci fázových diagramů pro oblast materiálového výzkumu. Jako hlavní nástroj bude využíván výpočetní a databázový systém FactSage. Jednotlivé moduly jsou věnovány termodynamickým datům čistých látek, fázovým přeměnám a chemickým reakcím s účastí čistých látek, konstrukci a interpretaci potenciálových fázových diagramů, termodynamickému popisu kapalných a pevných roztoků, konstrukci binárních a ternárních fázových diagramů včetně jejich vícesložkových variant s konstantní aktivitou volných složek a strategii optimalizace termodynamických dat s využitím kalorimetrických a rovnovážných experimentálních dat.
Literature - Czech
Last update: Sedmidubský David prof. Dr. Ing. (10.08.2019)
  • J.Leitner, D.Sedmidubský, P.Voňka, Termodynamika materiálů, VŠCHT Praha, 2018.
  • K.Hack, FactSage-Teach - A self-tutuition package on computational thermochemistry, GTT-Technologies, 2016
Syllabus - Czech
Last update: Sedmidubský David prof. Dr. Ing. (10.08.2019)
  • Termodynamická data pevných látek (modul Compound)
  • Fázové a chemické přeměny čistých látek (modul Reaction)
  • Diagramy stability fází (modul Predom)
  • Pourbaixovy diagramy (modul EpH)
  • Termodynamický popis roztoků (modul Solution)
  • Výpočet a konstrukce binárních a ternárních fázových diagramů (modul Phase diagram)
  • Chemické rovnováhy (modul Equilib)
  • Optimalizace termodynamických dat (modul OptiSage)

 
VŠCHT Praha