SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Characterization Methods for Polymeric Materials and for the Structure of their Surfaces - M105036
Title: Metody charakterizace polymerních látek a struktury jejich povrchů
Guaranteed by: Department of Inorganic Technology (105)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Lhotka Miloslav doc. Ing. Ph.D.
Annotation - Czech
Tento předmět je zaměřen v první části na základy jevů na mezifázových rozhraních pevná látka-tekutina a zahrnuje podrobný popis experimentálních charakterizačních technik zaměřených na určení struktury a chemického složení povrchů pevných látek. V druhé části předmět seznamuje posluchače s principy fyzikálních a fyzikálně- chemických metod používaných pro charakterizaci vlastností a struktury polymerů a polymerních materiálů, se základy zkušebnictví a normalizace.
Last update: Cibulková Jana (19.08.2022)
Aim of the course - Czech

Studenti se budou umět orientovat v základech experimentálních charakterizačních technik zaměřených na určení struktury a chemického složení povrchů pevných látek.

Osvojí si principy fyzikálních a fyzikálně-chemických metod používaných pro charakterizaci vlastností a struktury polymerů a polymerních materálů.

Seznámí se se základy zkušebnictví a normalizace.

Last update: Cibulková Jana (19.08.2022)
Literature - Czech

Z:Lowell S., Shields J.E., Thomas M.A., Thommes M.:Characterization of Porous Solids and Powders:Surface Area, Pore Size and Density, Kluwer Academic Publishers,2004

Z:Webb A. P., Orr C., Analytical Methods in Fine Particle technology, Micromeritics, 1997

Z:Rouquerol F., Rouquerol J., Sing K.S.W., Lllewellyn P., Maurin G., Adsorption by Powders and Porous Solid,Elsevier, 2014

Z: Schatz M., Vondráček P.: Zkoušení polymerů, skripta VŠCHT Praha 1988

Z: Brown R.: Physical Testing of Rubber. Chapman and Hall, London 1996

Last update: Kundrát Ondřej (18.08.2022)
Syllabus - Czech

1. Experimentální metody charakterizace povrchů pevných látek, přehled a rozdělení metod.

2. Geometrické a texturní charakteristiky.

3. Termodynamika mezifázového rozhraní, Gibbsova adsorpční isoterma.

4. Adsorpční metody stanovení specifického povrchu.

5. Rozdělení velikosti mezopórů a mikropórů.

6. Rtuťová porozimetrie, rozdělení velikosti makropórů.

7. Chemisorpce, aplikace, modely chemisorpce na iontových krystalech a polovodičích.

8. Těleso elastické a viskózní, viskozita, viskoelasticita, úvod do reologie.

9. Absolutní metody měření viskozity polymerních látek.

10. Smluvní metody měření konzistence polymerů a průběhu jejich síťovacích reakcí.

11. Příprava a kondicionace zkušebních těles, mechanické zkoušky krátkodobé.

12. Mechanické zkoušky dlouhodobé.

13. Dynamické mechanické zkoušky jednorázové a cyklické, dynamická únava.

14. Zkoušky opotřebení, termická analýza polymerů.

Last update: Cibulková Jana (18.08.2022)
Course completion requirements - Czech

zkouška kombinovaná (písemná a ústní), zápočet - písemný test+seminární práce

Last update: Cibulková Jana (18.08.2022)
 
VŠCHT Praha