Specialized laboratory – materials in forensic chemistry - M108009
Title: Laboratoř specializace – materiály ve forenzní chemii
Guaranteed by: Department of Solid State Chemistry (108)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019 to 2022
Semester: winter
Points: winter s.:7
E-Credits: winter s.:7
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/10, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Doušová Barbora doc. Ing. CSc.
Class: Základní laboratoře
Specializační laboratoř
Interchangeability : N453018
Is interchangeable with: N453018
Examination dates   
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Last update: Doušová Barbora doc. Ing. CSc. (13.02.2018)
Studenti projdou typové práce, kde se seznámí se základními postupy přípravy a charakterizace anorganických nekovových, polymerních a kovových materiálů.
Aim of the course - Czech
Last update: Doušová Barbora doc. Ing. CSc. (13.02.2018)

Studenti budou umět:

vybrat a použít základní a speciální laboratorní techniku pro charakterizaci a testování anorganických nekovových materiálů, kovových materiálů a polymerních materiálů.

Learning resources - Czech
Last update: Doušová Barbora doc. Ing. CSc. (13.02.2018)

Písemné návody k jednotlivým úkolům jsou poskytnuty vedoucím práce.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Doušová Barbora doc. Ing. CSc. (13.02.2018)

Účast studentů na zahájení a ukončení laboratoří je povinná. Omluva a řešení organizačních záležitostí dodatečně je možné jen z vážných důvodů.

Zápočet bude udělen na základě klasifikace všech prací známkou „E“ nebo lepší. V případě, že se jeden ze členů laboratorní skupiny nebude moci z vážných důvodů (např. nemoc) laboratorní práce zúčastnit, je povinen se včas (nejpozději den předem, výjimečně ráno v den zahájení práce) telefonicky nebo e-mailem omluvit. Práce se pak přesune pro celou skupinu na náhradní termín.

Protokoly musí být odevzdány vedoucímu práce nejpozději v den zahájení další typové práce. Při neodůvodněném prodlení může vedoucí práce snížit klasifikaci protokolu o jeden stupeň. Pokud je protokol vrácen k přepracování, termín odevzdání odpovídá opět stanoveným pravidlům, pokud se vedoucí práce nedomluví se studenty jinak.

V případě e-mailové komunikace s vedoucími jednotlivých prací či s vedoucím laboratoří používají studenti školní účet: jmeno@vscht.cz. E-maily odesílané jinými poskytovateli mohou skončit ve filtru nevyžádané pošty a v případě jejich nedoručení na ně nebude brán zřetel.

Syllabus - Czech
Last update: Doušová Barbora doc. Ing. CSc. (15.01.2018)

Identifikace plastů

Identifikace kaučuků

Identifikace kovů

Korozní praskání

Bodová koroze

Chlazení skla a měření jeho optických parametrů

Kritéria hutnosti

Měření elastických konstant keramických materiálů

Index lomu skla a minerálů

Vyhodnocení sorpční kapacity přírodního materiálu

Měření velikosti částic

Vlastnosti cementu

Kinetika rehydratační reakce kalcinovaného hydrotalcitu

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.7 20
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4.6 130
Obhajoba individuálního projektu 0.4 10
Práce na individuálním projektu 1.1 30
7 / 7 190 / 196