SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2023/2024
  
Chemical Process Safety - M111001
Title: Bezpečnost chemických výrob
Guaranteed by: Department of Organic Technology (111)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: 30 / 30 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Additional information: http://tresen.vscht.cz/kot/blog/studium/magisterske/bezpecnost-chemickych-vyrob
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D.
Interchangeability : N111001
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)
The course introduces students to structure of hazzards related to manufacturing and handling chemicals. It provides introduction and orientation in fundamental legislation, presents available sources of safety data and their application and analyzes different sources of hazard, evaluation of associated risk and risk prevention.
Aim of the course -
Last update: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

Students will be able to:

  • use available sources of chemical safety data
  • understand the requirements of current legislation on loss prevention
  • evaluate hazards and perform preliminary risk analysis for given chemical process
  • perform process optimization involving the process safety considerations
Literature -
Last update: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

R: Crowl, D.A., Louvar, J.F., Chemical Process Safety: Fundamentals with Applications 2. vyd, Prentice Hall 2001. ISBN: 0130181765

A: Horák, J.: Základy automatizovaného řízení výrob, skriptum VŠCHT Praha, bez ISBN.

Learning resources -
Last update: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

new: https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=401

old: http://tresen.vscht.cz/kot/blog/studium/magisterske/bezpecnost-chemickych-vyrob

Requirements to the exam - Czech
Last update: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D. (11.01.2018)

Základem klasifikace a podmínkou udělení zápočtu je zisk 50% bodů z dvou průběžných testů, nebo ze souhrnného zápočtového testu.

Klasifikace je dále ovlivněna výsledkem ústní zkoušky z následujících tematických okruhů:

1. Struktura rizika spojeného s výrobou používáním chemických látek

legislativa, zákon o chemických látkách; bezpečnost na pracovišti; havarijní bezpečnost;

2. Rizika plynoucí z chemických výrob

havárie, zákon o prevenci havárií; principy analýzy rizika, analýza rizika předepsaná zákonem; slavné havárie

3. Analýza rizika; příklady typických zdrojů rizika v chemických výrobách

metody analýzy rizika; předběžná a podrobná analýza; zdroje uvolnitelné energie a jejich chování, riziko uvolnění hořlavých a toxických látek

4. Analýza rizika; případová studie

případová studie zásobníku zkapalněného plynu, hledání havarijních scénářů a jejich rozbor

5. Jedovaté a ekologicky nebezpečné látky

rozdělení toxických látek; modely uvolnění a šíření jedovatých látek; ekologická rizika spojená se zpracováním chemických látek

6. Vznik statického náboje při provozu chemických zařízení

vznik statického náboje při zpracování sypkých látek a kapalin; klasifikace zařízení z hlediska elektrostatických vlastností; klasifikace elektrostatického chování chemických látek, vliv nečistot

7. Vznik statického náboje; případové studie

plnění izolovaného nevodivého zásobníku kapalinou; plnění sila sypkým materiálem

8. Struktura potenciálních nebezpečí spojených s chemickými reakcemi

rizika plynoucí z chybného posouzení vlastností reakčního systému; základní pojmy (adiabatický teplotní ohřev, tepelná setrvačnost); jednoduchá teorie kinetiky vývoje tepla

9. Nebezpečné procesy s exotermními reakcemi

příčiny tepelného výbuchu reaktorů a zásobníků; stabilita a chování reaktoru s exotermní reakcí

10. Řízení chemické reakce

způsoby řízení reaktoru, získávání informací o chemickém procesu; typy řízení; základní typy regulátorů

11. Rizika spojená použitím hořlavých a výbušných látek

struktura rizika; struktura testů nutných pro posouzení rizika; meze výbušnosti; metody zjišťování, interpretace dat; meze výbušnosti jsou funkce, nikoliv konstanty; teorie samovznícení; výbuch oblaku tuhé látky

12. Nebezpečnost hořlavých a výbušných látek; případové studie

výpočet mezí výbušnosti; samovznícení; meze výbušnosti jsou funkce, nikoliv konstanty

13. Registrace úniků a přenosů nebezpečných látek

důvody registrace, legislativa; příklady existujících systémů TRI, PRTR; zákon o odpadech

14. Informační zdroje; zadání témat samostatných studií ke zkoušce

Syllabus -
Last update: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

1. Structure of risk associated to manufacturing and handling chemicals

2. Sources of hazard in chemical processes

3. Preliminary risk analysis

4. Risks of compressed gases and superheated liquids

5. Risks of processing toxic substances

6. Release and dispersion of harmful substances

7. Risks associated to fires and explosions

8. Risks associated to static electricity

9. Hazards of chemical reactions

10. Managing safety in processes involving exothermic reactions

11. Introduction to process control

12. Case studies - fires and explossions

13. Case studies - reaction hazards and toxic release

14. Safety data information sources

Registration requirements -
Last update: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

Unit Operations of Chemical Engineering I, Physical Chemistry I

Course completion requirements - Czech
Last update: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D. (19.02.2018)

Studenti musí získat souhrnně alespoň 50 % bodů v zápočtovém testu a uspět u ústní zkoušky.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha