SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2021/2022
  
Pharmacology - M111013
Title: Farmakologie
Guaranteed by: Department of Organic Technology (111)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process:
Hours per week, examination: 2/1, C+Ex [HT]
Capacity: winter:70 / 70 (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Additional information: http://Předmět je v plném rozsahu vyučován jen v ZS.
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Kutinová Canová Nikolina MUDr. Ph.D.
Interchangeability : N111047, N111047A, N111047B
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)
The course Pharmacology teaches the basics of pharmacodynamics (such as drug interactions with the receptor, the main site of action of drugs at the molecular level), basic pharmacokinetics (e.g., half-life of elimination and its clinical significance). The characteristics of drug groups according to anatomical systems and diseases, including side effects, drug interactions, etc are discussed.
Aim of the course -
Last update: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

Students will be able to:

  • Understand the principles of the creation, development and evaluation of new drugs, including basic types of preclinical and clinical studies, including a description of research methods and the development of new drugs
  • Evaluate the general pharmacokinetic data and the concentration of drugs in the blood for therapeutic effect
  • Apply the basic principles of pharmacodynamics
  • Apply the principles of administration and the effect of the drug, which is governed by rational choice of drug, route of administration, safety and efficacy
Literature -
Last update: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

R: Lincová D., Farghali H., (editoři) et al.: Základní a aplikovaná farmakologie, Galén Praha 2002, ISBN: 978-80-7262-373-0.

A: Lüllmann H., Mohr K., Wehling M.: Farmakologie a toxikologie, Grada Publishing Praha 2004, ISBN: 80-247-0836-1.

A: Katzung B.G.: Basic and Clinical Pharmacology, 9. Edition, Medical Publishing Division New York 2004, ISBN: 00-714-1092-9.

Learning resources -
Last update: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

http://tresen.vscht.cz/kot/blog/tag/farmakologie

Teaching methods - Czech
Last update: Kutinová Canová Nikolina MUDr. Ph.D. (18.08.2022)

Přednášky budou probíhat on-line na MS Teams (tým: 111-O365-Farmakologie VSCHT 2022/2023) podle rozpisu přednášek vždy ve středy od 8:00 hod.

On-line přednáška na MS Teams bude doplněna studijními e-learningovými materiály v Moodle kurzu Farmakologie (odkaz viz také SIS - "Pro tento předmět jsou dostupné online materiály: E-learningový kurz"). Tyto podklady k přednáškám budou vkládány několik dní před samotnou přednáškou tak, aby se studenti mohli s tématem přednášky seznámit a připravit si otázky pro vyučujícího. Přednášky budeme nahrávat na Teams a současně i sledovat aktivitu studentů, jak na Moodle tak na MS Teams. Výhoda zapojení se do on-line probíhající přednášky spočívá v možnosti dotazování a jisté interakce studentů s přednášejícím.

Pro udělení zápočtu bude nutné napsat zápočtový test (na přednesená témata), který bude spuštěn na Moodle nejdříve dne 19/12/2022 (detaily testování budou upřesněny do konce 7. výukového týdne).

Requirements to the exam - Czech
Last update: Patera Jan Ing. Ph.D. (05.03.2018)

Klasifikace je ovlivněna výsledkem ústní zkoušky z následujících tematických okruhů:

1.Základní definice a terminologie, buněčné a molekulární aspekty působení látek v organismu, farmakodynamika

2.Farmakokinetika (absorpce, distribuce, biotransformace a exkrece léčiva)

3.Nežádoucí účinky léčiv, vývoj a registrace nových léčiv

4.Látky ovlivňující periferní nervový systém

5.Látky ovlivňující centrální nervový systém

6.Látky ovlivňující renální a kardiovaskulární systém

7.Látky ovlivňující vnímání bolesti

8.Lokální hormony (autakoidy) a látky modulující jejich účinek

9.Oxid dusnatý a látky užívané při erektilních dysfunkcí

10.Léčiva chorob trávícího a močového ústrojí

11.Léčiva chorob dýchacího systému

12.Léčiva ovlivňující funkci žláz s vnitřní sekrecí

13.Chemoterapie mikrobiálních, virových, parazitárních a nádorových onemocnění

14.Imunofarmakologie, genová terapie

Syllabus -
Last update: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

1. Basic definitions and terminology, cellular and molecular aspects of the effects of substances in the body, pharmacodynamics

2. Pharmacokinetics (absorption, distribution, biotransformation and excretion of drugs)

3. Adverse effects of drugs, the development and registration of new drugs

4. Substances affecting the peripheral nervous system

5. Substances affecting the central nervous system

6. Substances affecting the renal and cardiovascular system

7. Substances affecting the perception of pain

8. Local hormones and their effect modulating agents

9. Nitric oxide as a substance used in erectile dysfunction

10. Pharmaceuticals diseases of the digestive and urinary tract

11. Drugs for treatment of respiratory diseases

12. Drugs affecting the endocrine glands

13. Chemotherapy of microbial, viral, parasitic and cancer diseases

14. Immunopharmacology, gene therapy

Registration requirements -
Last update: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

none

Course completion requirements - Czech
Last update: Patera Jan Ing. Ph.D. (05.03.2018)

Studenti musí uspět u ústní zkoušky.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0.5 14
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha