Specialized Laboratory of drug production - M111015
Title: Laboratoř specializace - výroba léčiv
Guaranteed by: Department of Organic Technology (111)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2020 to 2021
Semester: winter
Points: winter s.:7
E-Credits: winter s.:7
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/10, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Vyskočilová Eliška doc. Ing. Ph.D.
Kovanda František prof. Ing. CSc.
Vránová Lenka Ing. Ph.D.
Class: Základní laboratoře
Interchangeability : N111049
Examination dates   
Annotation -
Last update: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)
Students pass successively several type works where they learn the basic procedures in the laboratory, which include organic syntheses, analytical methods and separation processes.
Aim of the course -
Last update: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

Students will be able to:

use basic synthetic, analytical and separation laboratory procedures.

Literature -
Last update: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

Manuals for laboratory work distributed in the workplace.

Learning resources -
Last update: Školáková Tereza Ing. Ph.D. (17.07.2023)

https://uot.vscht.cz/studium/magisterske-studium/66277

Requirements to the exam - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

1. Účast studentů na zahájení a ukončení laboratoří je povinná. Omluva a náhradní řešení organizačních záležitostí např. korespondenční cestou je možná jen ve vážně odůvodněných případech.

2. Zápočet bude udělen, jestliže je každá práce hodnocena známkou „E“ nebo lepší. V případě, že se jeden ze členů laboratorní skupiny nebude moci z vážných důvodů (např. nemoc) laboratorní práce zúčastnit, je povinen se včas (nejpozději den předem, výjimečně ráno v den zahájení práce) telefonicky nebo e-mailem omluvit. Práce se pak přesune pro celou skupinu na náhradní termín (volné místo ve druhém běhu, zkouškové období), případně se přidělí náhradní práce.

3. Vzhledem k tomu, že vlastní práce v laboratoři je stažena na jediný den na každou typovou práci, jsou studenti povinni být na začátku práce včas a již připraveni k práci. To zahrnuje prostudování návodu, provedení výpočtů potřebných k zahájení práce, atp.

4. Protokoly musí být odevzdány nejpozději v den zahájení další typové práce. Při neodůvodněném prodlení vedoucí laboratoří automaticky sníží klasifikaci o dva stupně (písmenné) oproti klasifikaci navržené učitelem. Pokud je protokol vrácen učitelem k přepracování, neimplikuje to prodloužení termínu k odevzdání.

5. V případě e-mailové komunikace s učiteli či s vedoucím laboratoří používají studenti školní účet: jmeno@vscht.cz. E-maily odesílané jinými poskytovateli mohou skončit ve filtru nevyžádané pošty a v případě jejich nedoručení na ně nebude brán zřetel.

Syllabus -
Last update: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

1. Introduction to the laboratory. Safety training, fire protection, first aid.

2. Test of dissolution of solid drug forms.

3. Immobilization of the aluminosilicate materials.

4. Using the GC-MS spectrometry.

5. Rectification.

6. The decontamination process using hydrogen peroxide vapor (VPHP process).

7. Etherification of alcohols on acidic heterogeneous catalysts in the gas phase.

8. Solvent effects on the kinetics of the hydrogenation of alkylantraquinones.

9. Evaluation of chromatographic data.

10. Measurement of liquid-vapor equilibrium.

11. Effect of ionic liquids on stereoselective hydrogenation in homogeneous phase for the preparation of optically pure compounds.

12. Influence of hydrogen peroxide concentration on the rate of epoxidation of olefins.

13. The use of instrumental analytical HPLC method for kinetic study of K2PtCl4 aquatation.

14. Working with chemical databases.

15. Measurement of the specific surface area of sorbents.

16. Final evaluation of laboratories with students.

Registration requirements -
Last update: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

Organic chemistry I, Analytical chemistry I

Course completion requirements - Czech
Last update: Krupka Jiří doc. Ing. Ph.D. (20.02.2018)

K udělení zápočtu je nutná aktivní účast na laboratorních pracích, odevzdání laboratorních protokolů a získání z každé práce alespoň klasifikaci "E". Další podmínkou je účast na Zakončení laboratoří.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.1 30
Práce na individuálním projektu 1.9 54
7 / 7 196 / 196