SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2019/2020
  
Chemical kinetics and transport phenomena in pharmaceutical applications - M111017
Title: Chemická kinetika a přenosové jevy ve farmaceutických aplikacích
Guaranteed by: Department of Organic Technology (111)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019 to 2019
Semester: winter
Points: winter s.:5
E-Credits: winter s.:5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Čapek Pavel doc. Ing. CSc.
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Last update: Čapek Pavel doc. Ing. CSc. (16.02.2018)
Předmět tematicky rozšiřuje předmět "Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob". Předmět je zaměřen na chemickou kinetiku, bilance hmoty v ideálních typech chemických reaktorů a zpracování experimentálních kinetických dat z homogenních a vybraných heterogenních reakčních systémů. Dále je pozornost věnována přenosovým jevům v tekutinách na fázových rozhraních. Kromě přenosu hmoty je též v omezené míře probírán přenos tepla a vzájemný vliv těchto jevů. Do záběru předmětu jsou též zahrnuty pórovité látky a kapilární jevy.
Aim of the course - Czech
Last update: Čapek Pavel doc. Ing. CSc. (29.07.2020)

Studenti budou umět:

1. Formulovat kinetické rovnice podle předpokládaného mechanismu chemických reakcí a zpracovat kinetická data z ideálních typů chemických reaktorů.

2. Orientovat se v problematice fyzikálních a chemických procesů spojených s transportem hmoty a tepla a s farmaceutickými aplikacemi.

3. Kvalifikovaně odhadnout tok hmoty a tepla přes fázová rozhraní a membrány.

Literature - Czech
Last update: Čapek Pavel doc. Ing. CSc. (29.07.2020)

Z: H.S.Fogler, Elements of Chemical Reaction Engineering, Prentice Hall, New Jersey, 2006, 0130473944

Z: R. B. Bird, W. E. Stewart, E. N. Lightfoot: Transport Phenomena, 2nd edition, John Wiley & Sons, New York (2007), 0470115394.

Z: J. Dressman, J. Kraemer: Pharmaceutical Dissolution Testing, Taylor & Francis Group, New York (2005), 824754679.

D: R. C. Reid, J. M. Prausnitz, B. E. Poling: The Properties of Gases & Liquids, 4th edition, McGraw-Hill, Boston (1987), 0470115394.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Čapek Pavel doc. Ing. CSc. (16.02.2018)

Tři zápočtové testy, které všechny musí být hodnoceny alespoň 17 body ze 40 možných. Ústní zkouška.

Syllabus - Czech
Last update: Čapek Pavel doc. Ing. CSc. (16.02.2018)

1. Definice reakční rychlosti a jejich vazba na stechiometrické rovnice

2. Kinetické rovnice, vliv koncentrací látek a teploty na rychlost nevratných reakcí

3. Vliv koncentrací látek a teploty na rychlost vratných reakcí. Role chemické rovnováhy

4. Elementární reakce. Soustavy reakcí, definice pojmu selektivita a výtěžek. Bočné, následné a autokatalytické reakce

5. Kinetické rovnice pro katalytické reakce.

6. Určování kinetických rovnic a experimenty v laboratorních typech reaktorů

7. Fázová rozhraní: Pórovité látky a kapilární jevy

8. Mechanismy transportu hmoty a tepla

9. Transport hmoty a tepla přes fázové rozhraní

10. Transport hmoty polopropustnou přepážkou (membránou)

11. Určování koeficientů přenosu hmoty a tepla

12. Vzájemný vliv transportu hmoty a tepla a chemické reakce

13. Perkolační jevy a dvoufázový tok nemísitelných tekutin pórovitými látkami

14. Případové studie

Registration requirements - Czech
Last update: Čapek Pavel doc. Ing. CSc. (14.02.2018)

Chemické inženýrství, Fyzikální chemie, Matematika, Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob

Course completion requirements - Czech
Last update: Patera Jan Ing. Ph.D. (21.02.2018)

Student musí úspěšně napsat tři zápočtové testy, které všechny musí být hodnoceny alespoň 17 body ze 40 možných. Následně musí uspět u ústní zkoušky.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Coursework assessment
Form Significance
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 50
Oral examination 50

 
VŠCHT Praha