Matlab - introduction to programming and numerical methods - M143053
Title: Matlab - Úvod do programování a numerických metod
Guaranteed by: Centrum počítačového vzdělávání VŠCHT Praha (599)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2019 to 2020
Semester: summer
Points: summer s.:4
E-Credits: summer s.:4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/20, MC [HS]
Capacity: unknown / 20 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Lankaš Filip doc. Ing. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
MATLAB představuje integrované programovací a výpočetní prostředí, široce používané v mnoha odvětvích vědy a techniky. Náš předmět nabízí úvod do programování v systému MATLAB a jeho použití pro řešení základních numerických úloh. Studenti se seznámí s uživatelským prostředím a se základy programovacího jazyka MATLAB, včetně různých datových typů, práce s maticemi a logického indexování. Osvojí si různé způsoby grafické prezentace výsledků a efektivní využití vývojových nástrojů. Aplikace zahrnují úlohy z lineární algebry, obyčejných diferenciálních rovnic, zpracování dat a optimalizace. Základním výukovým nástrojem jsou interaktivní skripty (live scripts), obsahující spolu s úseky, které si studenti sami naprogramují, také návody, poznámky a doporučení. Příklady jsou vzaty z různých oborů chemie i jiných oblastí přírodních věd a ilustrují rozmanité použití systému MATLAB.
Last update: Lankaš Filip (31.07.2019)
Literature - Czech

Interaktivní skripty a další studijní pomůcky budou poskytnuty v kursu.

Last update: Lankaš Filip (31.07.2019)
Syllabus - Czech

1. Základy jazyka MATLAB

2. Matice a pole

3. Operátory a logické indexování

4. Lineární algebra

5. Grafický výstup

6. Datové typy a text

7. Programování a vývojové nástroje

8. Zpracování dat a statistika

9. Diferenciální rovnice

10. Optimalizace a interpolace

Last update: Lankaš Filip (31.07.2019)