SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Constructional Historical Research - M148007
Title: Stavebně historický průzkum
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Pešta Jan Ing. arch.
Interchangeability : N148056
Annotation -
The course involves lectures focused on complex problematic of architectural/historical survey. Students will acquire knowledge of different levels of architectural/historical survey and their practical use. The course focuses on different methods of historical building identification (archive and field survey, typology, art/historical perspective).
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to analyse building history and historical value of simple historical architecture. They will acquire knowledge of different levels of architectural/historical survey and of basic typology of historical buildings.

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Literature -

R:Durdík T., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha

R:Macek P., 1997: Standardní nedestruktivní stavebněhistorický průzkum. Metodika NPÚ Praha.

R:Razím V. a kol., 2011: Zkoumání historických staveb.

R:Škabrada J., 1999: Lidové stavby (architektura českého venkova). Praha.

R:Poche E. a kol., 1977-1982: Umělecké památky Čech I. - IV. Praha.

R:Vlček P., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých zámků. Praha.

A:Ebel M. - Škabrada J., 1996: Původní plánová dokumentace lidové architektury. (Materiály k dějinám architektury I.). Skripta ČVUT, Praha.

A:Frolec V. - Vařeka J., 1983: Lidová architektura (encyklopedie). Praha.

A:Kolektiv, 2002 - 2003: Technické památky Čech, Moravy a Slezska I. - IV.. Praha.

A:Líbal D., 1948: Gotická architektura v Čechách a na Moravě. Praha.

A:Mencl V., 1980: Lidová architektura v Československu. Praha.

A:Menclová D., 1972: České hrady I. a II.. Praha.

A:Merhautová, 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha.

A:Pešta, J., 2003-2011: Encyklopedie českých vesnic I. až V. Praha.

A:Radová M. - Škabrada J., 1992: Románské stavitelství, skripta ČVUT, str. 98 - 99 a další. Praha.

A:Radová-Štiková M. - Škabrada J., 1991: Příspěvky k poznání středověkého stavitelství, skripta ČVUT, Praha.

A:Vlček P. - Sommer P. - Foltýn D., 1997: Encyklopedie českých klášterů. Praha.

A:sborníky Průzkumy památek; Památky středních Čech, společnosti STOP

A:časopis Zprávy památkové péče

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Learning resources -

Study materials are available at the teacher.

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Requirements to the exam - Czech

písemná (test) se zaměřením na jednotlivé okruhy stavebních konstrukcí (14 otázek)

· v případě nejasného výsledku ústní pohovor

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Syllabus -

Introduction to architectural/historical survey, development of survey and cognition of monuments

Survey dividing according to processing, methodology of architectural/historical survey

Basics of historic buildings documentations, measurements and methods of terrain survey

Archive sources, historic building projects as basics of historic building understanding

Art-historic view I

Art-historic view II

Typology view on monuments, basics of historical typology

Basics of historical typology. - feudal buildings

Basics of historical typology - sacral buidings

Synthesis of architectural/historical survey, chosen building analysis

Synthesis of architectural/historical survey, chosen building analysis

Survey of specific buildings (torso buildings, folk architecture etc.)

Architectural/historical survey evaluation

Architectural/historical survey evaluation

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Registration requirements -

none

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen zkouškou.

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS. Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí (v závažných případech je možná omluva bez zbytečného odkladu přímo zkoušejícímu) a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F".

Písemný (test) se zaměřením na jednotlivé okruhy stavebních konstrukcí (14 otázek).

Last update: Drábková Klára (05.06.2024)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha