SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2021/2022
  
Laboratory project of technology conservation technology I - M148008
Title: Laboratorní projekt technologie konzervování - restaurování I
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021 to 2022
Semester: summer
Points: summer s.:7
E-Credits: summer s.:7
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/10, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Drábková Klára Ing. Ph.D.
Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Class: Specializační laboratoř
Interchangeability : N148060
Annotation -
Actual topic of this work is dependent on the research project at the department. The aim is to improve the scientific and technical experience of students. The work contains theoretical introduction, as well as experimental work. Finally, the work is prepared in written form and each student gives a short lecture on his results.
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

Plan and realize the experimental work according to the project instructions.

Evaluate the experimental data individually.

Present the results of the work.

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Literature -

R Literature according to literature research on given topic.

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Learning resources -

Materials at the teacher

Last update: Kučerová Irena (30.01.2018)
Teaching methods - Czech

Studenti vypracují laboratorní projekt I na jednom z pracovišť: Ústav chemické technologie restaurování památek, Ústav skla a keramiky a Ústav kovů a korozního inženýrství, a to na takové téma, které doplní jejich znalosti o dalších materiálech památkových objektů, jiných než na které se ve svém studiu zaměřují (stavební materiály, sklo a keramika, kovové materiály, organické materiály). Laboratorní projekt I slouží k prohlubování technologických znalostí a laboratorních dovedností, schopnosti vyhledávání a propojení informací, k zdokonalování se v samostatné práci a ve vyhodnocování získaných výsledků.

Náplní laboratoního projektu může být:

• zpracování technologického návrhu pro konzervování či restaurování objektů kulturního dědictví (sbírkového předmětu, archeologického nálezu, stavební památky apod.) včetně potřebného průzkumu daného objektu. Předpokládá se rovněž experimentální ověření některých částí návrhu, případně vybraných vlastností navrhovaných materiálů či postupů (stability apod.),

• studium a aplikace metod a prostředků konzervace materiálů s využitím analytických metod při průzkumu památek.

Předmět je zakončen seminářem všech studentů během nějž prezentují výsledky své práce práce před pracovníky výše uvedených ústavů a jsou ověřovány jejich znalosti během diskuse.

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Syllabus -
  • Literature research on given topic
  • Experiment proposal
  • Preparation for the experiment realization, preparation of the workplace and apparatus
  • Realization of the experimental work
  • Evaluation of the experimental results
  • Consultation of the results evaluation with the tutor
  • Writing of the semestral thesis
  • Defence of the semestral thesis

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Registration requirements -

Specialized Laboratory

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Podmínkou pro získání klasifikovaného zápočtu je aktivní účast na výuce, student odevzdat zprávu, která bude mít běžné součásti jako má bakalářská a diplomová práce (úvod, teoretická část, experimentální čast, atd.) v rozsahu cca 15 stran textu a powerpointovou prezentaci. Výsledky své práce pak musí prezentovat na konci semestru během semináře v délce cca 5-7 min. Studenti ve zprávě uvádějí studijní program, eventuelně ústav, na kterém práci vypracovali. Zpráva bude doplněna o Prohlášení, obdobné jako v bakalářské práci.

Last update: Kučerová Irena (11.03.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
7 / 7 196 / 196
 
VŠCHT Praha