SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2019/2020
  
Conservation - M148011
Title: Památková péče
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019 to 2020
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unlimited / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Novotný Michal Mgr.
Interchangeability : N148065
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Effective application of technological expertise in conservation is dependent on the skills to integrate its potential and results in a complex process of heritage conservation. The objective of the course is to understand the concepts and processes of cognition, planning and realization of conservation and their context (conservation of artefacts). The graduates should be able to apply this understanding in the solution of specific objects or their problems. Expected from them is the ability to integrate analysis and evaluation obtained in other studies of technology to various forms of heritage treatment, respectively, to decisions about them, cooperation acting and creative critical thinking. Teaching is activating, the basic interpretation is followed by a discussion, most often a group problem-solving, simulation exercises, etc. Some of the topics are dealt with in the field at excursions, some in direct cooperation with the students or experts of related disciplines (architecture, surveying, castles management). The concept of the course and the content of the seminars adapts to the previous knowledge of the students in the field of conservation the case that they did not passed the course Principles of conservation in a bachelor study program.
Aim of the course -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Students will be able to

  • understand principles of conservation
  • understand the concepts and processes of cognition, planning and realization of conservation and their context (conservation of artefacts).
  • apply acquired knowlege in the solution of specific objects or their problem

Literature -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)

R:Assesing the Values of Cultural Heritage, Getty Cons. Ins., Los Angeles 2000.

R:B. M. Fielden, Conservation of historic buildings, Oxford 1994. ISBN 978-0750658638

R:J. HolečekV. Girsa, Projektování obnovy stavebních památek, Praha 2008. ISBN 9788087104347

R:The Illustrated Burra Charter, ICOMOS 2004. ISBN 9780957852822

R:J. Jokilehto, History of Architectural Conservation, Oxford, 2002. ISBN 978-0750655118

R:Metodiky Národního památkového ústavu.

R:J. Varhaník, S. Malý, Zákon o státní památkové péči: Komentář. Praha 2011. ISBN 978-80-7357-659-2

R:S.M. Vinas, Contemporary theory of conservation, Oxford 2005. ISBN 0 7506 6224 7

A:European Research on Cultural Heritage. Díl I.-V. Praha 2004. ISBN 80-86246-21-3

A:M. Hložek, Encyklopedie moderních věd v archeologii - Archeometrie, Praha 2008. 978-80-7277-230-8

A:L. Kesner, Marketing a management muzeí a památek, Praha 2005. ISBN 80-247-1104-4

A:I. Kopecká a kol., Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené, Praha 2002. ISBN 80-86234-28-2

A:V. Kučová, Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO, Praha 2009. ISBN 978-80-87104-84-2

A:Kolektiv autorů, Péče o architektonické dědictví. 1. 3. díl. Praha 2008, 2010. ISBN 978-80-85970-62-3

A:P. Kuneš, Přírodovědné poznávání jako východisko technologa v památkové péči, Zprávy památkové péče 6/2009, s. 465-469. ISSN 1210-5538

A:L. Losos, D. Michoinová, Padesát let působení přírodovědců a technologů v rámci státní památkové péče, Zprávy památkové péče 5/2008, s. 376-379. ISSN 1210-5538

A:T. Pek, Stavební památky, Praha 2009. ISBN 978-80-7357-462-8

A:N. S. Price, J. King, Conserving the authentic, Rome 2009. ISBN 978-92-9077-220-0

A:V. Razím, Zkoumání historických staveb, Praha 2011. ISBN 978-80-86516-41-7

A:Zprávy památkové péče 2/2010 (číslo věnované institucionálnímu výzkumu NPÚ). ISSN 1210-5538

Learning resources -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)

http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/assessing.pdf

http://www.npu.cz/pp/zpp/publikace/

http://whc.unesco.org/en/guidelines

Study materials are available at the teacher.

Teaching methods - Czech
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (06.02.2018)

přednes, interpretace vybraných textů, referáty na zadané téma, diskuze

Syllabus -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)

1) Ethics of conservation acting

2 Historical life of heritage site as a source of lessons about its treatment

3) Science and research in conservation

4) Technology and tradition, the problem of methodics and standardization in conservation

5) Designing of restoration and rehabilitation of building heritage

6) Recording and research of heritage sites - the documentation and survey, contemporary digital methods

7) Presentation, popularization and communication, media and their role in conservation

8) Planning, management in conservation on the example of the management of the state castle

9) Maintenance of heritage site (meaning, planning, methods).

10) Prague and conservation - a present situation, the negative sides, cases, causes, roles of participants

11) Our conservation from the November 1989, its changes, gains and losses.

12) The negative views of conservation (counter-arguments).

13) Conservation regional or international-global?

14) Heritage sites as part of tangible cultural heritage, interdisciplinary team conservation.

Registration requirements -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)

None

Course completion requirements - Czech
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Předmět je zakončen ústní zkouškou a předložením refarátu zpracovaného na zadané téma. Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Defense of an individual project 40
Oral examination 60

 
VŠCHT Praha