SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2019/2020
  
Water Technology: Laboratory Project II - M217023
Title: Laboratorní projekt technologie vody II
Guaranteed by: Department of Water Technology and Environmental Engineering (217)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2019 to 2019
Semester: winter
Points: winter s.:5
E-Credits: winter s.:5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/7, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Bindzar Jan Ing. Ph.D.
Class: Specializační laboratoř
Interchangeability : N217036
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The aim of this course is to teach the students of the Water Technology programme how to use their knowledge in practice. During the semester the student will independently work on a research project. The student will write a report on his/her project, the project is concluded by an oral presentation. The student will use the results of this project in his/her diploma thesis.
Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

do literature review and, according to its results, choose a suitable solution to a given problem,

independently work on a research project,

evaluate experimental data and deduce correct conclusions,

present the results of their research.

Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Literature -

R: recommended by the supervisor

Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Learning resources -

http://www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety

Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Syllabus -

1. Project assignment.

2.-13. Individual work on the project, consultations.

14. Defence of seminar work.

Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Registration requirements -

Drinking Water Treatment and Supply, Biological Wastewater Treatment, Anaerobic Digestion Processes, Physico-chemical Methods of Wastewater Treatment

Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Požadavky pro klasifikovaný zápočet:

1. vypracovat seminární práci;

2. obhájit tuto práci před zkušební komisí.

Téma seminární práce určí vedoucí projektu - tj. příslušný vedoucí diplomové práce (literární rešerše k DP, vyhodnocení dílčích experimentálních pokusů ...).

V posudku vedoucího a při samotné obhajobě jsou studenti hodnoceni např. podle následujících kritérií:

• Provedení kritické literární rešerše

• Laboratorní zručnost/schopnost získání spolehlivých laboratorních dat

• Zpracování a interpretace dat

• Formulace závěrů

• Samostatnost a iniciativní přístup při práci na projektu

• Grafická úroveň prezentace (přehlednost snímků, barevné řešení, …)

• Verbální a neverbální projev

• Jasná formulace cílů/výzkumných otázek/formulace smyslu dané práce

• Přehlednost popisu metodiky a demonstrace získaných dat

Last update: Bindzar Jan (21.01.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 1 28
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Práce na individuálním projektu 3.9 109
5 / 5 140 / 140
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 33
Defense of an individual project 34
Report from individual projects 33

 
VŠCHT Praha