SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Wastewater Treatment Technology - M217025
Title: Technologie čištění odpadních vod
Guaranteed by: Department of Water Technology and Environmental Engineering (217)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: summer s.:4
E-Credits: summer s.:4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Růžičková Iveta Ing. Ph.D.
Bindzar Jan Ing. Ph.D.
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Předmět je primárně určen pro studenty programů zaměřených na environmentální inženýrství a průmyslovou ekologii. Studentům poskytuje přehled principů čištění odpadních vod. V přednáškách jsou popsány hlavní fyzikálně chemické a biologické metody čištění městských a průmyslových odpadních vod.
Last update: Růžičková Iveta (24.01.2018)
Aim of the course - Czech

Studenti budou umět:

Principy základních fyzikálně chemických metod čištění odpadních vod

Principy biologického odstraňování organických látek, dusíku a fosforu z odpadních vod

Mikrobiální složení a hodnocení biocenóz používaných při čištění odpadních vod

Technologické modifikace systémů pro čištění odpadních vod

Last update: Růžičková Iveta (24.01.2018)
Literature - Czech

Z:Bindzar J. a kol.,Základy úpravy a čištění vod,VŠCHT Praha,2009,9788070807293

Last update: Bindzar Jan (20.06.2024)
Learning resources - Czech

MS Teams

Last update: Bindzar Jan (12.09.2023)
Syllabus - Czech

1. Definice, vlastnosti a vznik a složení odpadních vod.

2. Hrubé a mechanické předčištění - základní druhy konstrukce česlí a sít, princip, funkce a způsoby konstrukce lapáků písku a tuku, vyrovnání průtoků a koncentrací.

3. Odstranění nerozpuštěných látek - sedimentace, filtrace, hydrocyklon, flotace, magnetická separace, gravitační zahušťování suspenzí a kalů.

4. Další separační procesy - extrakce, adsorpce, desorpce, membránové postupy.

5. Chemické procesy čištění odpadních vod - neutralizace, srážení, koagulace, oxidace a redukce.

6. Odstranění ropných látek a tuků - separace, rozklad stabilizovaných emulzí.

7. Technologická linka čistírny městských odpadních vod, předčištění odpadních vod, typy a konstrukční provedení primárních usazovacích nádrží, zpracování primárního kalu.

8. Terminologie biochemických procesů, kinetika růstu mikroorganismů a odstraňování substrátu, rozdělení reaktorů z hlediska hydraulického režimu a způsobu provozu.

9. Aktivační proces, složení aktivovaného kalu, technologické parametry aktivačního procesu, biochemické principy odstraňování organických látek, technologické modifikace aktivačních systémů.

10. Aerace, oxygenační kapacita a faktory jí ovlivňující, biochemické principy odstraňování nutrientů, systémy biologického odstraňování dusíku a fosforu, chemické srážení fosforu.

11. Separace aktivovaného kalu, princip tvorby vloček, hodnocení separačních vlastností, separační problémy a jejich řešení, metody identifikace organismů.

12. Dosazovací nádrže, terciární čištění, membránové bioreaktory.

13. Biofilmové reaktory, čistírenské systémy kombinující aktivační proces a biofilmovou kultivaci biomasy.

14. Kalové hospodářství ČOV, anaerobní čištění odpadních vod.

Last update: Bindzar Jan (12.09.2023)
Registration requirements - Czech

Znalosti z oblasti chemického inženýrství a biologie.

Last update: Růžičková Iveta (24.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen zápočtem a ústní zkouškou. Podmínkou účasti na ústní zkoušce je získání zápočtu.

Zápočtový test se skládá ze dvou částí:

1) fyzikálně chemické metody čištění (maximálně 50 bodů);

2) biologické procesy při čištění odpadních vod, městské ČOV(maximálně 50 bodů).

Pro získání zápočtu je nutné dosáhnout celkově aspoň 50% úspěšnosti a současně minimálně 35% úspěšnosti v každé z obou částí.

Test se píše ve stanoveném termínu v 1. týdnu zkouškového období. Účast na testu je povinná, případnou neúčast je nutné řádně zdůvodnit (nemoc, účast na jiné výuce, …). Při neomluvené neúčasti student ztrácí právo účastnit se opravného termínu.

Dva opravné termíny jsou vypisovány v průběhu zkouškového období. Každý student se může zúčastnit pouze jednoho řádného termínu a dvou termínů opravných, tzn. k dispozici jsou maximálně tři pokusy o úspěšné napsání testu. Na opravný termín testu se studenti mohou přihlásit výhradně prostřednictvím SIS, kde je rovněž možné se ve stanovené lhůtě z účasti odhlásit. Při neúčasti a včasném neodhlášení termín propadá, tzn. student má dále k dispozici o jeden termín méně.

Na psaní testu je k dispozici 120 minut. V případě pozdního příchodu studenta na test je psaní umožněno, avšak bez náhrady zmeškaného času. V průběhu psaní testu je dovoleno používat pouze psací a rýsovací potřeby. Není dovoleno použití žádné literatury ani jiných studijních pomůcek, notebooku, elektronického diáře apod. V průběhu testu není umožněno opouštět místnost, nesmí se používat nepovolené pomůcky včetně telekomunikačních prostředků a není dovolena ani vzájemná komunikace mezi studenty. Nerespektování těchto pravidel je důvodem k okamžitému odebrání testu studentovi, bez možnosti náhrady.

V testu je možno dosáhnout maximálně 100 bodů; dosáhne-li student celkově minimálně 50 bodů a současně minimálně 18 bodů v každé z obou částí, získává nárok na zápočet. Dosažený počet bodů bude studentům oznámen v čase a na místě, které určí vyučující v průběhu psaní testu. Opravené testy budou k nahlédnutí u vyučujícího v čase a na místě, které určí; při této příležitosti lze uplatnit případné reklamace k hodnocení jednotlivých otázek.

Na ústní zkoušku se studenti přihlašují prostřednictvím SIS po získání zápočtu. Nelze absolvovat zápočtový test a ústní zkoušku v jednom termínu. Případné odhlašování ze zkoušky se provádí v SIS do určeného data, při včasném neodhlášení a neúčasti na zkoušce termín bez náhrady propadá a zkouška je klasifikována známkou "F". Student má celkem k dispozici nejvýše tři termíny, tzn. jeden řádný a maximálně dva opravné.

Vylepšení klasifikace B – E je možno absolvováním zkoušky v opravném termínu po předchozí domluvě se zkoušejícími. Do celkové klasifikace se započítává známka z posledního absolvovaného termínu zkoušky.

Při zápočtovém testu i ústní zkoušce je student povinen mít u sebe doklad umožňující jeho identifikaci (např. ISIC) a na požádání ho předložit ke kontrole pedagogovi, který provádí dozor při testu, nebo zkoušejícímu.

Last update: Bindzar Jan (12.09.2023)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 98 / 112
 
VŠCHT Praha