Laboratory of Sustainability Development - M217030
Title: Laboratoř udržitelného rozvoje
Guaranteed by: Department of Water Technology and Environmental Engineering (217)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/4, MC [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D.
Examination dates   
Annotation - Czech
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními postupy a metodami hodnocení složek životního prostředí (voda, technologie, biota). Vymezena je specifikace biologických oborů a metod studia včetně kooperace s dalšími oblastmi, např. chemie, technologie, environmentální studie a praxe. Pro hodnocení kvality různého typu matric (voda, sedimenty, nárosty, biofilmy, kaly) se používají biologické metody založené na hydrobiologickém rozboru (mikroskopie) a mikrobiologickém rozboru (kultivace). Charakterizovány jsou metody odběru vzorků, zpracování vzorků v terénu a v laboratoři. Bližší specifikace studovaných organismů (prokaryota, eukaryota). Interpretace bioindikátorů podmínek prostředí včetně možnosti jejich identifikace (povrchové vody, rekreační vody, eutrofizace, technologická voda, upravovaná voda, odpadní voda apod.).
Last update: Říhová Ambrožová Jana (14.01.2021)
Aim of the course - Czech

Studenti budou umět:

1. Pracovat s mikroskopem a připravovat si vzorky pro mikroskopii.

2. Základní kultivační techniky včetně konfirmace a vyhodnocení.

3. Využít bioindikaci k posouzení hodnocené matrice (vzorek, prostředí, technologie).

4. Aplikovat výsledky rozboru matrice v praxi.

Last update: Říhová Ambrožová Jana (14.01.2021)
Literature - Czech

Z:Říhová Ambrožová J., Vejmelková D., Čiháková P.,Technická mikrobiologie a hydrobiologie,2017,ISBN 978-80-7080-986-0

Z:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,2001,ISBN 80-7080-463-7

Z:Ambrožová J.,Mikroskopické praktikum z hydrobiologie,2002,ISBN 80-7080-496-3

Z:Říhová Ambrožová J.,Mikrobiologie v technologii vod,2008,ISBN 978-80-7080-676-0

D:Říhová Ambrožová J.,Baumruková L.,Zuzáková J.,Vejmelková D., Novotná J.,Biocenózy vodních biotopů – Biocenosis of Water Biotopes – Biocenosis de hábitat acuático,2020,ISBN 978-80-7592-064-5

D:Říhová Ambrožová J.,Encyklopedie hydrobiologie,elektronická verze 1.0,2007,ISBN 978-80-7080-007-2

D:Říhová Ambrožová J.,Trögl J.,Standardní postupy environmentální mikrobiologie.Návody úloh a laboratorních cvičení, 2014,ISBN 978-80-7414-817-0 (brož.),ISBN 978-80-7414-854-5 (online: pdf)

D:Říhová Ambrožová J.,Atlas mikroorganismů,2014,ISBN 978-80-7414818-7 (brož.),ISBN 978-80-7414-855-2 (online: pdf)

Last update: Říhová Ambrožová Jana (14.01.2021)
Syllabus - Czech

1. Specifikace biologických metod (zásady, postupy, normy)

2. Metody odběru vzorků, analýzy, normy (legislativa)

3. Specifikace organismů (řasy, mikromycety, bakterie, prvoci, mnohobuněční)

4. Mikroskop, mikroskopování a techniky (preparáty, barvení, fluorescence)

5. Metody a zásady práce v mikrobiologické laboratoři (ředění, příprava vzorků, média)

6. Kultivační techniky (aerobní, anaerobní)

7. Využití mikroskopie v technologii vody (úprava, čištění apod.)

8. Hodnocení kvality vod, nárostů a bioty, saprobiologie (bioindikace)

9. Využití mikrobiologie v technologii vody (úprava, čištění apod.)

10. Bioindikátory, indikátory hygienické nezávadnosti vody a kvality vody

11. Eutrofizace, znečištění, toxicita

12. Screeningové metody a mikrobiotesty

13. Interpretace výsledků stanovení

14. Legislativa

Last update: Říhová Ambrožová Jana (14.01.2021)
Registration requirements - Czech

Nejsou.

Last update: Říhová Ambrožová Jana (14.01.2021)
Course completion requirements - Czech

70 % účast v laboratořích, 30 % protokoly a testy.

Last update: Říhová Ambrožová Jana (14.01.2021)