Industrial Toxicology - M240020
Title: Průmyslová toxikologie
Guaranteed by: Department of Environmental Chemistry (240)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, Ex [HT]
Capacity: 16 / 16 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA
Vurm Radek Ing. Ph.D.
Interchangeability : N240031
Examination dates   
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA (26.01.2018)
Learning outcomes of the course unit The aim of the subject is to acquaint the students with the issues of registration, evaluation, authorization and restriction of chemical substances (REACH) on the theoretical (EU, Czech) legislation as well as the practical level. REACH is currently a major EU chemicals management tool and REACH workers are required in all major but also in many medium and small businesses, not only with a focus on chemical production. Teaching takes place once a week or block.
Aim of the course -
Last update: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA (26.01.2018)

Students will be able to orientate in basic aspects of REACH, they will know the mechanisms of poisons and substances important in occupational and industrial toxicology.

Literature -
Last update: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA (26.01.2018)

http://echa.europa.eu/cs/regulations/reach

Greenberg, M.: Occupational toxicology, Mosby

Learning resources -
Last update: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA (26.01.2018)

Study support can be obtained from the guarantor of the subject.

Syllabus - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (18.01.2018)

1. Úvod do problematiky - management chemických látek, legislativa

2. Klasifikace látek - kategorie nebezpečnosti na základě údajů o fyzikálně-chemických vlastnostech, toxicitě a ekotoxicitě.

Registrace - OSOR, podání registrace jedním či více subjekty, SIEF, výpočet nákladů a jejich dělení mezi jednotlivé

registranty.

3. Metody pro hodnocení vlastností chemických látek - rozdělení, výběr vhodných metod, alternativní testy toxicity

4. Vyhodnocení dat - statistické zpracování dat (indexy NOEC, LOEC, EC50/LC50), interpretace získaných výsledků, Klimish score

5. SLP - přednáška externisty

6. Autorizace a restrikce - identifikace SVHC látek, proces autorizace, SEA, metodiky zvážení benefity vs rizika, substituce

látek, dopady na dodavatelský řetězec

7. Klasifikace, označování a balení chemických látek či směsí (CLP) - povinnosti výrobce, dovozce či spotřebitele, P-věty,

H-věty, symboly nebezpečnosti

8. Bezpečnostní listy - ukázka BP, zisk a výběr dat, pravidla pro tvorbu BL, Expoziční scénáře, analýza rizik

10 a 11. Exkurze (SZÚ, soukromá firma)

12. Samostatný projekt (studenti ve skupinách řeší zadaný úkol napříč sylabem), konzultace

13. Obhajoba projektu

14. Písemný test

Entry requirements -
Last update: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA (26.01.2018)

Participation in lectures and seminars is only possible for bachelor and master students who have applied for the subject correctly in the SIS.

Registration requirements -
Last update: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA (26.01.2018)

None.

Course completion requirements -
Last update: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA (26.01.2018)

Active participation in lessons (at least 60%). Assignment of assigned task (project) and written test and oral exam.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
4 / 4 112 / 112