Criminalistic Footprint as Evidence - M402030
Title: Kriminalistická stopa jako důkaz
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (402)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2019 to 2021
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Kloubek Martin doc. JUDr. Ph.D.
Vyhnálek Oldřich Ing. CSc.
Interchangeability : N402095
Examination dates   
Annotation -
The aim of this subject is to learn basic knowledge and skills for profession forensic technician (inspection of crime scene and security criminalistic footprints)and criminalistic expert (laboratory analysis of the criminalistic footprints) by the Police of the Czech Republic. After continuing education and practice the students will be able to enroll in the list of judge advocates. General section will focus on basics of criminal substantive law and criminal procedural law. The topics will be genesis and basics of forensic science (fields of forensic techniques, tactics and methodics), activity of centers of forensic technique and consultant reports of the CR Police, the basics of judicial reports, forensic identification of persons and things. Special section will be criminological chemistry, toxicology, biology, analysis of microtraces, odorology, fingerprint,mechanoscopy, defectology.
Last update: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Aim of the course - Czech

Studenti budou umět:

získají základní znalosti a dovednosti, které jim na trhu práce umožní ucházet se o povolání kriminalistický technik (ohledávání místa činu a zajišťování kriminalistických stop), kriminalistický expert (laboratorní analýzy kriminalistických stop) u Policie České republiky, případně po absolvování dalšího navazujícího vzdělávání a získání praxe se budou moci ucházet o zapsání do seznamu soudních znalců v oboru kriminalistické chemie.

Last update: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Literature -

R: JELÍNEK Jiří a kol., Trestní zákoník, a trestní řád s poznámkami a judikaturou, Praha 2009, Nakladatelství Leges, 1214 s., ISBN 978-80-87212-22-6

R: ERZINÇLIOGLU Zakaria, Forenzní metody vyšetřování, Praha 2008, FORTUNA LIBRI, 192 s., ISBN978-80-7321-4333

R: PORADA Viktor a kol., Kriminalistika (úvod, technika, taktika), Plzeň 2007, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 309 s., ISBN 978-80-7380-038�3

R: STRAUS Jiří a kol., Teorie a metodologie kriminalistiky, Plzeň 2009, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 503 s., ISBN 978-80-7380-214-1

R: PORADA Viktor, KLOUBEK Martin, Kriminalistická odorologie, Plzeň 2010, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,184 s., ISBN 978-80-7380-238-7

Last update: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Learning resources -

http://www.policie.cz/default.aspx

http://www.policie.cz/kriminalisticky-ustav-praha.aspx

Last update: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Syllabus -

1. The basics of criminal law.

2. Criminology as the science and its system.

3. Forensic technology.

4. Forensic footprint.

5. Forensic identification.

6. Organization of the expert activities of the Police of the CR.

7. The methodology of an examination of the crime scene and the ensuring of forensic traces for other procedural acts.

8. Forensic dactyloscopy.

9. Forensic mechanoscopy and defectology.

10.forensic ballistics and pyrotechnics.

11.Forensic microtraces.

12.Forensic odorology.

13.Forensic chemistry and toxicology.

14.Forensic biology and genetics.

Last update: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Registration requirements -

None.

Last update: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112