SubjectsSubjects(version: 923)
Course, academic year 2021/2022
  
Laboratory of forensic chemistry - M402039
Title: Laboratoř forenzní chemie
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (402)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: winter s.:6
E-Credits: winter s.:6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/6, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Vyhnálek Oldřich Ing. CSc.
Škeříková Veronika Ing. Ph.D.
Class: Specializační laboratoř
Interchangeability : N453018
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (08.01.2018)
Studenti absolvují během semestru vybrané laboratorní úlohy se zaměřením na forenzní analýzu. V rámci Laboratoře se studenti prakticky seznámí s moderními analytickými a fyzikálně-chemickými metodami užívanými ve forenzní praxi a s analýzou všech typů materiálů - kovových, polymerních, skelných a keramických. Studenti získají praktické dovednosti v oblasti forenzní analytické chemie, v chemické a strukturní analýze materiálů, v oblasti analýzy životního prostředí a paliv.
Aim of the course - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (08.01.2018)

Studenti budou umět:

  • pokročilé laboratorní techniky pro forenzní analýzu
  • změřit a vyhodnotit mechanické, tepelné a korozní vlastnosti materiálů
  • stanovit chemické složení materiálů pomocí různých analytických metod
  • zpracovávat experimentální data
  • interpretovat výsledky
Literature - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (08.01.2018)

Laboratorní návody budou dodány v jednotlivých laboratořích.

Learning resources - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (08.01.2018)

Laboratorní návody budou dodány v jednotlivých laboratořích.

Syllabus - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (08.01.2018)

Studenti se v pracovních skupinách (obvykle tříčlenných) seznamují s laboratorními technikami užívanými ve forenzní chemii. Úkolem skupiny je vykonat předepsanou analýzu nebo měření podle návodu, zpracovat získaná data a vypracovat písemný protokol o průběhu měření a jeho výsledcích.

Tématické okruhy prací:

Plynová chromatografie; Kapalinová chromatografie; Infračervená a Ramanova spektroskopie; Chirální separace pomocí VCD, ECD; Atomová spektroskopie - AAS, ICP-MS; Metalografie a optická mikroskopie; Elektronová mikroskopie a chemická mikroanalýza; RTG fluorescenční spektrometrie; Metody povrchové a termické analýzy; Mechanické vlastnosti materiálů v tahu, tlaku a ohybu; Korozní vlastnosti - elektrochemické a expoziční zkoušky, korozní jevy.

Registration requirements - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (08.01.2018)

Laboratoř anorganické chemie I

Laboratoř analytické chemie I

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2.5 70
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha