SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2023/2024
  
Structure and Properties of Molecules and Low-Dimensional Materials - M403022
Title: Struktura a vlastnosti molekul a nízkodimenzionálních materiálů
Guaranteed by: Department of Physical Chemistry (403)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr.
Dendisová Marcela Ing. Ph.D.
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Last update: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (14.02.2018)
Předmět shrnuje základní pojmy vztahující se ke struktuře a s ní souvisejícími vlastnostmi molekul a nízkodimensionálních materiálů. Budou probrány základní aspekty symetrie molekul a nízkodimensionálních materiálů, elektronová struktura, vibrační a rotační stupně volnosti, jim odpovídající spektra a vyplývající strukturní parametry. Pozornost bude věnována i vnitřním elektronům, elektronovým spinovým technikám, NMR spektorskopii, difraktometrickým metodám a speciálním metodám studia nízkodimensionálních materiálů včetně technik blízkého pole.
Aim of the course - Czech
Last update: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (14.02.2018)

Studenti budou umět:

Popsat strukturu molekul a nízkodimensionálních materiálů na úrovni statického popisu jader, elektronové struktury a dynamického popisu s ohledem na vibrační a rotační stavy. Vysvětlit základní pojmy o symetrii a aplikovat je na strukturu a vlastnosti molekul a nízkodimesionálních materiálů.

Popsat principy technik vhodných ke studiu struktury s ní souvisejích vlastností molekul a nízkodimsionálních materiálů.

Literature - Czech
Last update: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (14.02.2018)

Z:Handbook of Spectroscopy, Editor(s): Prof. Dr. Guenter Gauglitz, Prof. Dr. Tuan Vo-Dinh, Wiley-VCH 2003, Print ISBN: 9783527297825 Online ISBN: 9783527602308 DOI: 10.1002/3527602305

Z: P.R. Bunker, P. Jensen: Fundamentals of Molecular Symmetry, IOP Publishing, 2004, ISBN 0750309415

D: J. Fišer: Úvod do molekulové symetrie (aplikace teorie grup v chemii), SNTL, 1980

D: P. W. Atkins: Physical Chemistry, Oxford University press, 2006, ISBN 1-4292-3127-0

Electron Spectroscopies Applied to Low-Dimensional Structures, Editors: Hughes, H.P., Starnberg, H. (Eds.), Springer, 2000, ISBN 978-0-306-47126-1.

Learning resources - Czech
Last update: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (14.02.2018)

Základní informace a materiály k předmětu: viz E-learningový kurz

Teaching methods - Czech
Last update: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (14.02.2018)

Přednášky a výpočetní semináře.

Syllabus - Czech
Last update: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (28.07.2021)

1. Základní pojmy popisu struktury molekul a nízkodimenzionálních materiálů - elektronová struktura, popis poloh jader, nadmolekulární uspořádání.

2. Molekulová symetrie, teorie grup, bodové grupy.

3. Molekulová symetrie, maticová representace grup, ireducibilní representace, tabulky charakterů. Molekulová symetrie, symetrie orbitalů, elektronové stavy.

4. Rotační stavy molekul, rotační spektra a strukturní parametry z nich plynoucí. Vibrační stupně volnosti, symetrie vibrací.

5. EPR spektroskopie molekulárních a nízkodimenzionálních materiálů.

6. NMR spektroskopie molekul a nízkodimenzionálních materiálů.

7. Molekulové vibrace, vibrační spektra molekul.

8. Kmity v nízkodimenzionálních materiálech, vibrační spektra nízkodimenzionálních materiálů.

9. Rentgenová spektra molekul a nizkodimenzionálních materiálů. Krystalografie

10. Mikroskopie atomárních sil. Princip technik mikroskopie skenující sondou

11. Submolekulární rozlišení a manipulace

12. Submolekulární STM a vodivost molekul

13. Neelastická spektroskopie s hrotem.

14. Speciální techniky studia nízkodimenzionálních materiálů.

Registration requirements - Czech
Last update: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (14.02.2018)

žádné

Course completion requirements - Czech
Last update: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (21.02.2018)

Složení zkoušky (písemný test, ústní pohovor)

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha