Metrology of Physical Quantities - M444014
Title: Metrologie fyzikálních veličin
Guaranteed by: Department of Physics and Measurement (444)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2019 to 2021
Semester: summer
Points: summer s.:6
E-Credits: summer s.:6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/3, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Vlček Jan Ing. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Last update: Vlček Jan Ing. Ph.D. (27.04.2018)
V rámci předmětu Metrologie se studenti seznámí se základy legální metrologie a metrologií jednotlivých veličin. Během přednášek jsou probírána jednotlivá metrologická schémata návaznosti, metrologické pojmy, principy etalonáže na všech úrovních. Pozornost je věnována především moderním trendům v oblasti metrologické praxe a metrologie jednotlivých veličin, ale stejně tak i historii. V rámci laboratoří/cvičení se studenti setkají s laboratorními úlohami a laboratorními ukázkami pokrývajícími rozsah praktické metrologie, kalibrace a měření vybraných veličin (hmotnost, tlak, teplota, elektrický odpor) stejně jako s problematikou měření a omezování rušení v metrologické praxi elektrických veličin.
Aim of the course - Czech
Last update: Vlček Jan Ing. Ph.D. (27.04.2018)

Studenti budou umět orientovat se v legální metrologii ČR a budou znát funkce metrologického systému ČR v zajištění návaznosti měření, kalibrace a ověřování měřidel. Získají znalosti o základních přístupech ke kalibraci a metodách odhadu nejistot. Studentí získají přehled v oblasti principů a experimentů v metrologii základních veličin.

Literature - Czech
Last update: Vlček Jan Ing. Ph.D. (02.05.2018)

Z: 1. Boháček, J.: Metrologie. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017, ISBN: 978-80-01-06169-5

Z: 2. Rabinovich, S. G.: Measurement Errors and Uncertainties: Theory and Practice. Springer, 2005, ISBN: 978-0-387-29143-7

Z: 3. Materiály dostupné online na stránkách www.cmi.cz

Z: 4. Metrologie v kostce - třetí upravené a doplněné vydání. ÚNMZ, 2009, dostupné na www.unmz.cz/sborniky_th/sb2009/MvK_7_vidit_hypervazby_small.pdf

Learning resources - Czech
Last update: Vlček Jan Ing. Ph.D. (27.04.2018)

Studijní opory jsou umístěny na stránkách předmětu:

https://ufmt.vscht.cz/index.php/cs/elektronicke-pomucky/predmety-magisterskeho-studia

Syllabus - Czech
Last update: Vlček Jan Ing. Ph.D. (27.04.2018)

1. Mezinárodní metrologické instituce a spolupráce, legální metrologie.

2. Státní metrologie, kategorie měřidel, podniková metrologie, systém jakosti.

3. Etalony, schémata návaznosti, podmínky přesné experimentální práce.

4. Metrologie hmotnosti.

5. Metrologie teploty.

6. Metrologie času.

7. Metrologie tlaku.

8. Metrologie geometrických veličin.

9. Metrologie síly a mechanických veličin.

10. Metrologie elektrického napětí - jednotka, historie, supravodiče, Josephsonův jev, stejnosměrné a střídavé kvantové etalony napětí.

11. Metrologie elektrického proudu - jednotka, historie, kvantové etalony.

12. Metrologie elektrického odporu - jednotka, historie, kvantový Hallův jev, kvantový etalon odporu.

13. Metrologie elektrických veličin - rušení, ochrana před rušením, elektromagnetické stínění, kvantový metrologický trojúhelník.

14. Měření elektrických veličin DC, AC, Přesné měření malých signálů – potlačení chyb při měření malých napětí proudů a el. náboje.

Course completion requirements - Czech
Last update: Vlček Jan Ing. Ph.D. (27.04.2018)

Účast na laboratorní výuce a exkurzích.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
6 / 6 168 / 168
Coursework assessment
Form Significance
Report from individual projects 25
Examination test 50
Oral examination 25