SubjectsSubjects(version: 879)
Course, academic year 2020/2021
  
Statistical Analysis - M501001
Title: Statistická analýza
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:6
E-Credits: winter s.:6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Vozárová Pavla Ing. Mgr. Ph.D. M.A.
Z//Is interchangeable with: AM501001
This subject contains the following additional online materials
Literature - Czech
Last update: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (09.01.2020)

Z: BUDÍKOVÁ, M., KRÁLOVÁ, M., MAROŠ, B. Průvodce statistickými metodami. Praha: Grada Publishing, 2010.

D: HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J. Vícerozměrné statistické metody 1. Praha: Informatorium. 2006.

D: HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J., MALÁ, I. Vícerozměrné statistické metody 2. Praha: Informatorium. 2005.

D: HINDLS, R. a kol. Statistika pro ekonomy. Praha: Profesional Publishing. 2007.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (09.01.2020)

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, zpracování korespondenčních úkolů, závěrečné zápočtové písemné práce

Zkouška: písemná - část teoretická a část praktická

Syllabus - Czech
Last update: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (09.01.2020)

1. Opakování z předmětu Statistika 1. Popisná statistika - charakteristiky. Základní rozdělení pravděpodobností – diskrétní, spojité. Testování hypotéz- základní parametrické a neparametrické testy, testy shody, test nezávislosti, testy pro ověření normálností - Kolmogorovův-Smirnovův test, Shapiro-Wilkův test, atd.

2. Vícerozměrná statistika I. – Analýza rozptylu (Anova). Ověření vstupních předpokladů pro Anovu. Jednofaktorová Anova, Dvoufaktorová Anova, Trojné třídění – Tukeyův test aditivity. Testy shody rozptylů – Bartlletův test, Cochranův test, Hartleyův test.

3. Vícerozměrná statistika II. – Mnohonásobné porovnání u Analýzy rozptylu. Tukeyův test, Schéffeho metoda, Duncanův test. Vícerozměrná neparametrická statistika. Kruskal-Wallisův test, Friedmanův test. Mnohonásobné porovnání u neparametrických testů.

4. Korelační analýza. Testování hypotéz o koeficientu korelace, interval spolehlivosti. Výběrový koeficient parciální korelace a mnohonásobné korelace. Koeficient tetrachorické korelace, koeficient biseriální korelace.

5. Regresní analýza I. Jednoduchý lineární regresní model, další typy lineárních regresních modelů. Charakteristiky variability pro jednoduchou lineární regresi. Intervaly spolehlivosti parametrů.

6. Regresní analýza II. Zhodnocení kvality jednoduchého lineárního regresního modelu. Testování hypotéz o hodnotách parametrů regresní přímky a o funkčních hodnotách. Nelineární modely, které lze transformovat na lineární tvar.

7. Vícerozměrný model lineární regrese. Ověření předpokladu multikolinerarity. Zhodnocení kvality vícerozměrného lineárního regresního modelu.

8. Porušení základních předpokladů lineárního regresního modelu. Reziduální analýza. Testy homoskedasticity. Autokorelace.

9. Úvod do vícerozměrných statistických metod. Přehled metod. Shluková analýza – princip užití, metody shlukování.

10. Úvod do problematiky časových řad. Popis časových řad. Základní pojmy.

11. Časové řady I. Základní charakteristiky časových řad. Dynamické charakteristiky časových řad a jejich rozklad.

12. Časové řady II. Základní charakteristiky časových řad. Dynamické charakteristiky časových řad a jejich rozklad.

13. Časové řady III. Hledání trendu. Přehled běžných trendových křivek. Volba vhodného modelu trendu.

14. Časové řady IV. Klouzavé průměry. Vyhlazení časové řady.

Course completion requirements - Czech
Last update: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (10.01.2020)

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, zpracování korespondenčních úkolů, závěrečné zápočtové písemné práce

Zkouška: písemná - část teoretická a část praktická

 
VŠCHT Praha