SubjectsSubjects(version: 899)
Course, academic year 2021/2022
  
Marketing Management - M501004
Title: Marketingové řízení
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:6
E-Credits: winter s.:6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: 70 / 70 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Pilík Michal doc. Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: AM501004
This subject contains the following additional online materials
Literature - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (09.01.2020)

Z: JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, 2013.

Z: LOŠŤÁKOVÁ, H. Nástroje posilování vztahů se zákazníky na B2B trhu. Praha: Grada Publishing, 2017.

Z: PILÍK, M. Průmyslový marketing. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2005.

Z: PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2010.

D: BRENNAN, Ross, Louise CANNING a Raymond MCDOWELL. Business-to-business marketing. Los Angeles: SAGE, 2014.

D: KOTLER, P., H. KARTAJAYA a I. SETIAWAN. Marketing 4.0: moving from traditional to digital. Hoboken: Wiley, 2017.

D: KOTLER, P. a K. L. KELLER. A framework for marketing management. Sixth edition. Boston: Pearson, 2016.

D: TIDD, J. BESSANT, J., PAVITT, K. Řízení inovací. Brno: Computer Press, 2007.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (09.01.2020)

Zápočet: aktivní účast na cvičení; odborná studie – Marketingový inovační plán a komunikační strategie inovace (50%), souhrnný test (50%)

Zkouška: teoretické zvládnutí probíraných témat (v rozsahu přednášek, cvičení a povinné literatury) včetně praktické aplikace na konkrétních příkladech bude prověřeno ústní zkouškou

Syllabus - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (09.01.2020)

1. Úvod do předmětu, tržní prostředí B2C, B2B a B2G. Charakteristika průmyslového marketingu, marketingu služeb.

2. Strategický marketing a marketingové řízení firem. Strategie cíleného marketingu (segmentace, targeting a positioning).

3. Marketingová situační analýza, metody, formulování a vyhodnocování strategií. Konkurenční srovnání a hledání inovace.

4. Marketingový mix a jeho audit. Specifika, tendence a faktory marketingového mixu ve sledovaných odvětvích. Marketingový přístup ke službám, klasifikace služeb a marketingový mix ve službách.

5. Produkt, jeho parametry, typologie průmyslových a spotřebitelských výrobků a vzájemná komparace.

6. Distribuce a distribuční politika, nákupní marketing, nákupní chování na průmyslových trzích a jeho specifika.

7. Cenová politika a strategie, dodavatelsko-odběratelské vztahy, vztahový marketing na průmyslových trzích.

8. Návrh inovace, inovační proces a plán, inovace v konkrétním odvětví.

9. Řízení vztahu se zákazníky, specifika pro B2B, B2C a B2G. Hodnotový proces, výzkum potřeb a očekávání zákazníků, stabilizace získaných zákazníků.

10. Komunikační strategie inovace, komunikační mix podniku. Reklama, podpora prodeje, osobní prodej a přímý marketing. Veletrhy a výstavy.

11. Nové trendy (content marketing a emoce v marketingové komunikaci), online marketing a jeho nástroje (internetové vyhledávače, sociální sítě a formy online reklamy).

12. Public Relations, jeho role a funkce v soudobé společnosti. Externí a interní PR (krizová komunikace, společenská odpovědnost firem, budování značky a identity firmy).

13. Media Relations, struktura a vývoj médií. Tiskový mluvčí podniku působící v konkrétní oblasti (v komerčním subjektu nebo ve veřejné instituci) a jeho role.

14. Marketing obcí a měst. Politický marketing. Marketing ve stavebnictví. Marketing průmyslových zón.

Course completion requirements - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (10.01.2020)

Zápočet: aktivní účast na cvičení; odborná studie – Marketingový inovační plán a komunikační strategie inovace (50%), souhrnný test (50%)

Zkouška: teoretické zvládnutí probíraných témat (v rozsahu přednášek, cvičení a povinné literatury) včetně praktické aplikace na konkrétních příkladech bude prověřeno ústní zkouškou

 
VŠCHT Praha