Microeconomic Theory - M501005
Title: Mikroekonomická teorie
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Additional information: http://Výuka probíhá jen v LS
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: AM501005
Examination dates   
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Last update: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (13.01.2021)
Kurz se zabývá analýzou realizovaných a očekávaných výnosností různých typů finančních aktiv prostřednictvím intertemporálních modelů.
Literature - Czech
Last update: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (11.09.2020)

Z: POŠTA, V. Ekonomie pro navazující magisterské studium na VŠCHT, 2020.

D: COCHRANE, J.H. Asset Pricing, 2005.

Syllabus - Czech
Last update: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (11.09.2020)

1. Axiomy rozhodování v podmínkách rizika. Funkce očekávaného užitku. Přístup k riziku.

2. Mezičasová volba. Podmínky optima. Analýza spotřebního rozhodnutí při změně výnosnosti aktiv a změně důchodu.

3. Model CCAPM. Cílová funkce a omezení. Eulerova rovnice.

4. Analýza Eulerovy rovnice. Riziková prémie kapitálových aktiv a její faktory.

5. Optimalizace portfolia. Sharpeho model. Přímka kapitálového trhu.

6. Model CAPM jako důsledek rovnováhy na kapitálovém trhu. Riziková prémie v CAPM a CCAPM.

7. Záhada rizikové prémie.

8. Spotová, forwardová a swapová úroková míra a vztahy mezi nimi.

9. Konstrukce výnosových křivek.

10. Časová struktura úrokových měr.

11. Model CCAPM pro dluhové instrumenty. Analýza termínové prémie.

12. Opce, princip konstrukce hedgeového portfolia.

13. Opce, binomický model.

14. Citlivost ceny opce na změny parametrů modelu.

Course completion requirements - Czech
Last update: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (11.09.2020)

Student musí získat alespoň 50 % bodů z písemné zkoušky. V případě omezení v důsledku opatření školy se zkouška může konat ústně prostřednictvím MSTeams.