SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Macroeconomic Theory - M501007
Title: Makroekonomická teorie
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0, Ex [HT]
Capacity: winter:70 / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D.
Interchangeability : AM501007
Is interchangeable with: AM501007, M501017, M501025, M501024, M501019
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Kurz se věnuje analýze hospodářského cyklu prostřednictvím intertemporálních modelů. Výstupem je analýza české ekonomiky s využitím modelu MF ČR.
Last update: Pošta Vít (13.01.2021)
Literature - Czech

Z: POŠTA, V. Ekonomie pro navazující magisterské studium na VŠCHT v Praze, 2020.

D: WICKENS M. Macroeconomic Theory, A Dynamic General Equilibrium Approach, second edition. Princeton University Press. 2011.

Last update: Pošta Vít (11.09.2020)
Requirements to the exam - Czech

Student musí získat alespoň 50 % bodů z písemné zkoušky. V případě omezení v důsledku opatření školy se zkouška může konat ústně prostřednictvím MSTeams.

Last update: Pošta Vít (12.09.2023)
Syllabus - Czech

1. Keynesovská funkce spotřeby. Dynamická funkce spotřeby.

2. Tobinova teorie investic.

3. Analýza běžného účtu platební bilance prostřednictvím funkce čistého exportu a čistého kapitálového toku.

4. Mezičasový model běžného účtu platební bilance.

5. Dynamika veřejného dluhu. Udržitelnost veřejného zadlužení.

6. Vliv vládního sektoru na reálnou ekonomiku. Fiskální multiplikátory.

7. Calvův model a nová keynesovská Phillipsova křivka.

8. Analýza inflace prostřednictvím nové keynesovské Phillipsovy křivky.

9. Model vyhledávání na trhu práce. Beveridgeova křivka. Strukturální nezaměstnanost.

10. Poptávka po penězích typu money-in-the-utility. Cílování inflace.

11. Parita úrokových měr.

12. Parita úrokových měr a přestřelování měnového kurzu.

13. Dynamický stochastický model všeobecné rovnováhy české ekonomiky.

14. Analýza chování české ekonomiky prostřednictvím dynamického stochastického modelu všeobecné rovnováhy.

Last update: Pošta Vít (11.09.2020)
Course completion requirements - Czech

Student musí získat alespoň 50 % bodů z písemné zkoušky. V případě omezení v důsledku opatření školy se zkouška může konat ústně prostřednictvím MSTeams.

Last update: Pošta Vít (12.09.2023)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha