SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2019/2020
  
Diploma Thesis - M501009
Title: Diplomová práce
Guaranteed by: Department od Education (963)
Faculty: University of Chemistry and Technology, Prague
Actual: from 2019 to 2019
Semester: summer
Points: summer s.:18
E-Credits: summer s.:18
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/18, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Belongs to the student work of type: diplomová práce
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)
Cílem diplomové práce je prokázat schopnost studentů samostatně vyřešit zadané téma práce, popsat metody a výsledky řešení, kriticky zhodnotit a diskutovat získané výsledky, formulovat nejdůležitější závěry. Práce typicky sestává z literární části, v níž student vypracuje literární rešerši z odborné, převážně cizojazyčné literatury , při níž si rozšíří teoretické znalosti v oblasti tématu diplomové práce, a části praktické. Praktická část má analytickou, syntetizující, experimentální nebo výpočetní charakter a vyžaduje aktivní aplikaci znalostí a dovedností získaných v předchozím studiu a poznatků získaných v literární části k tomu, aby byly získány původní výsledky. Součástí práce musí být přehledná a adekvátní prezentace dosažených výsledků, jejich kritické zhodnocení a diskuse v kontextu současného stavu poznání, prezentovaného v literární části, a formulace závěrů, dokumentujících splnění cílů práce.
Aim of the course - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

1. Používat nejdůležitější databázové systémy pro sestavení literární rešerše, kriticky posoudit a zhodnotit získané a zpracované informace.

2. Zpracovat a spolehlivě interpretovat výsledky analytické a experimentální práce, vhodně využít prostředky matematické statistiky a matematického modelování.

3. Na základě zjištěných výsledků navhrnout implementaci metod a nástrojů.

4. Ústně prezentovat obsah a výsledky diplomové práce, racionálně využívat počítačové podpory prezentace.

Literature - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (20.03.2019)

Základní literaturu doporučuje vedoucí práce v rámci specifikace jejího tématu. Specializovanou literaturu student vyhledá v rámci zpracování literární části práce.

Learning resources - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (20.03.2019)

http://intranet.vscht.cz/student/zaverecne-prace

Syllabus - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (20.03.2019)

1. Zpracování literární části diplomové práce

2. Návrh a vypracování praktické části diplomové práce

3. Přehledné zpracování a srozumitelné vyhodnocení dat v tabulkách a v grafech

4. Komentáře výsledků praktické části, formulace závěrů

5. Seznámení se zásadami formální úpravy práce

6. Seznámení se zásadami ústní prezentace obsahu a výsledků práce

Course completion requirements - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (20.03.2019)

Zápočet je udělen po odevzdání vypracované práce ve formě stanovené vnitřním předpisem. Toto hodnocení nezahrnuje ani nepředjímá výsledek obhajoby práce.

 
VŠCHT Praha