SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Efficiency Assessment and Management Control Systems - M501010
Title: Ekonomické nástroje efektivity a controllingové řízení
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 2/2, C+Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://Výuka probíhá jen v LS
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Strouhal Jiří prof. Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: AM501010
This subject contains the following additional online materials
Literature - Czech

Z: SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha, Grada Publishing, 2011.

Z: ČÁMSKÁ, D. Kalkulace a cenotvorba ve firemní praxi. Praha, Nakladatelství FORUM, 2017.

Z: POPESKO, B., PAPADAKI Š. Moderní metody řízení nákladů, 2. vyd. Grada Publishing, 2016.

Z: SYNEK, M., KOPKÁNĚ, H., KUBÁLKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza, Praha, C.H. Beck. 2009.

Z: ESCHENBACH, R. Controlling. Praha, ASPI, 2004.

D: WAGNER, J. Měření výkonnosti: jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové výkonnosti. Praha, Grada Publishing 2009.

D: KAPLAN R.S., ANDERSON S.R. Time Driven Activity-Based Costing, Harvard Business School Press, Boston, 2007.

D: KRÁL B. a kol. Manažerské účetnictví, Management Press, Praha, 2010.

D: FIBÍROVÁ, J., PETERA, P., WAGNER, J., ŠOLJAKOVÁ, L. Manažerské účetnictví: nástroje a metody. Praha, Wolters Kluwer 2015.

Last update: Botek Marek (09.01.2020)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet: průběžné testy znalostí, průběžná tvorba a prezentace semestrálního projektu. Zkouška: písemný test.

Last update: Švecová Lenka (13.05.2022)
Syllabus - Czech

1. Cíle podnikání, význam základních podnikových činností pro zvyšování hodnoty podniku v dlouhodobém horizontu.

2. Provozní činnost podniku, náklady, možnosti jejich klasifikace, význam pro manažerské řízení.Nákladové funkce v dlouhém a krátkém období, volba technologie. Analýzy bodu zvratu, CVP analýza.

3. Výrobní kapacita, kapacita trhu, elasticita cen a vliv na racionální rozhodování o objemu produkce. Dolní hranice ceny v závislosti na dalších parametrech vývoje. Pricing - význam, vymezení, nástroje, vhodnost užití.

4. Možnosti řízení nákladů v závislosti na časovém horizontu. Náklady jako důsledek manažerského rozhodování. Provozní páka jako měřítko provozního rizika. Vztah provozní a finanční páky a riziko podniku při změnách trhů.

5. Kalkulace - základní kalkulační vzorec. Kalkulace úplná, neúplná, výhody a nevýhody, použitelnost pro podniková rozhodování. Neúplná kalkulace jako nástroj sortimentní analýzy. Analýza ziskovosti zákaznických skupin.

6. Úplná kalkulace nákladů - typy kalkulací a diskuze jejich použitelnosti ve specifických případech. Alokace nákladů. Kalkulace, prostá, s poměrovými čísly, přirážková, rozčítací, dle hlavního produktu. Specifické typy kalkulací - target costing, procesní (ABC) kalkulace. Efekt použití pro další řízení nákladů podle procesů.

7. Růst oběžného majetku jako důsledek lokálního řízení nákladů na střediscích. Interní zájmové skupiny. Složky pracovního kapitálu, možnosti a význam jejich optimalizace. Vliv na provozní cash flow a operativní řízení.

8. Rozpočty. Dlouhodobé a krátkodobé, hlavní a dílčí rozpočty. Rozpočtová výsledovka a analýza odchylek ve vazbách na primární vstupy, vliv na hlavní rozpočet. Příčiny a interpretace odchylek, prevence, nápravná opatření.

9. Systémy měření výkonnosti podniku - klasické, moderní, vlastní implementace, tvorba systému KPI. Benchmarking.

10. Controlling, jeho cíle a zásady, základní controllingové koncepce. Instituce controllingu. Controller - profil controllera, pracovní náplň, hlavní úlohy, zodpovědnost a kompetence.

11. Uplatnění controllingu v normativním managementu, controllingové nástroje využívané na normativní úrovni.

12. Uplatnění controllingu v operativním, taktickém a strategickém managementu, controllingové nástroje využívané na operativní a taktické úrovni. Analýza životního cyklu výrobků a výrobkového portfolia.

13. Zpětná a dopředná vazba, řídící cyklus. Průběžné propočty očekávání.

14. Reporting. Nároky na získání a zpracování dat. Zásady tvorby reportu pro různé úrovně rozhodování.

Last update: Botek Marek (09.01.2020)
Course completion requirements - Czech

Zápočet: průběžné testy znalostí, průběžná tvorba a prezentace semestrálního projektu

Písemná zkouška

Last update: Botek Marek (10.01.2020)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Obhajoba individuálního projektu 0.1 4
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1.9 52
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha