SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Financial Management - M501012
Title: Finanční management
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: winter s.:6
E-Credits: winter s.:6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: 70 / 70 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D.
Čámská Dagmar Ing. Ph.D.
Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D.
Interchangeability : AM501012
Is interchangeable with: AM501012, M501018, M501023, M501021, M501022, M501020
This subject contains the following additional online materials
Literature - Czech

Z: KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010.

Z: SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009.

Z: VALACH, J. a kolektiv: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3 vyd. Praha: EKOPRESS, 2011.

Z: SCHOLLEOVÁ, H., ŠTAMFESTOVÁ, P. Finance podniku. 1. vyd. Praha: Grada, 2015.

Z: Aktuální internetové zdroje legislativního charakteru.

D: VLACHÝ, J. Corporate Finance. Praha: Leges, 2019.

D: SCHOLLEOVÁ, Hana. Hodnota flexibility – Reálné opce. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2007.

D: CD-ROM. C.H. BECK pro praxi

D: FOTR, Jiří, SOUČEK, Ivan. Tvorba a řízení portfolia projektů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s, 2015.

Last update: Švecová Lenka (13.05.2022)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet: průběžný test 30 bodů, aktivní účast na cvičení 70 bodů (průběžné testy), z celkových 100 bodů musí student získat 60.

Zkouška: písemná (nutno min. 50 % bodů) a ústní.

Last update: Scholleová Hana (13.09.2022)
Syllabus - Czech

1. Význam finančního řízení, vliv na dlouhodobou prosperitu.

2. Účetní výkazy jako výpověď o finančním řízení.

3. Základní ukazatele stability a prosperity, předpoklady pro budoucí investice a rozvoj.

4. Dlouhodobé financování, náklady kapitálu, WACC.

5. Stanovení nákladů na vlastní kapitál - modely, jejich omezení a vhodnost použití.

6. Finanční plánování - přístupy podle cílů, úrovně, časového horizontu, předmětu plánování, návaznost plánů.

7. Investiční projekty v podniku - fáze investičního rozhodování, způsoby plánování investičního portfolia.

8. Metody hodnocení investic - nevýnosové, statické, dynamické, NPV, IRR, PP, PI, DEVA, MIRR, NPVC, anuity, reálné opce.

9. Typy investic a volba metody adekvátně typu a situaci podniku z hlediska postavení na trhu, životního cyklu, cíle a motivu investice.

10. Vliv volby financování na hodnotu investice. Parametry ovlivňující hodnotu investice (odpisy, financování, leasing, WC management, odložení) a možnosti řízení.

11. Investice jako součást podniku a jako oddělený projekt na zelené louce - vliv na riziko, financování a hodnotu.

12. Citlivostní analýza - analytické, numerické a simulační metody, závěry pro investiční management.

13. Postaudit - cíle, význam, klíčové projekty, hlediska.

14. Financování specifických projektů a start up projektů - business angels kapitál, fondy venture capital, účelový úvěr, crowdfunding. Dlouhodobý dopad, možnosti refinancování.

Last update: Botek Marek (09.01.2020)
Course completion requirements - Czech

Zápočet obdrží student, který v průběhu semestru získá minimálně 60 bodů ze 100; za průběžné testy online (max. 70 bodů), za průběžný test (max. 30 bodů).

Zkouška je písemná (min. 50 %) a ústní.

Last update: Scholleová Hana (13.09.2022)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha