SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
  
Corporate Crisis - M501041
Title: Podniková krize
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Čámská Dagmar Ing. Ph.D.
Literature -
Last update: Čámská Dagmar Ing. Ph.D. (10.02.2021)

The course is based on the Czech literature because it is taught in Czech and focuses on the Czech environment.

R: Synek, Miloslav a kol. Podniková ekonomika. 6. přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. xxviii, 526 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-274-8.

R: Kislingerová, Eva a kol. Insolvenční praxe v České republice: v období 2008-2013. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013. xv, 143 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-497-1.

A: Pollak, Harry. Jak obnovit životaschopnost upadajících podniků. Praha: C.H. Beck, 2003. xii, 122 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-803-7.

A: Kislingerová, Eva. Podnik v časech krize: jak se nedostat do potíží a jak se dostat z potíží: zkušenosti ze světové recese let 2007 až 2009. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 206 s. ISBN 978-80-247-3136-0.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Čámská Dagmar Ing. Ph.D. (09.02.2021)

Zápočet studenti získávají za aktivní participaci na přednáškách.

Zkoušku tvoří následující kritéria:

1) odevzdání miniúkolů 10 %

2) vypracování semestrální práce 40 %

3) absolvování průběžného testu (testů) 20 %

4) absolvování závěrečného testu 30 %

Známka je udělena na základě celkového počtu získaných bodů z výše definovaných kritérií.

Syllabus -
Last update: Čámská Dagmar Ing. Ph.D. (10.02.2021)

1. Business life cycle and its typical development tendencies.

2. Analysis of the corporate financial situation

3. Analysis of strategic position

4. Phases of economic crisis

5. Symptoms of crisis

6. Tools for detecting and prediction of future development

7. Models predicting financial distress

8. Possibilities of solving the corporate crisis

9. Cases of successful restructuring/reorganization

10. Insolvency proceedings

11. Legal aspects of bankruptcy and reorganization

12. Negative consequences of insolvency proceedings

13. Determining the corporate value

14. The value of business in insolvency

 
VŠCHT Praha