SubjectsSubjects(version: 913)
Course, academic year 2021/2022
  
General didactics - M832004
Title: Obecná didaktika
Guaranteed by: Department of Education and Human Sciences (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2020 to 2021
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Vališová Alena prof. PhDr. CSc.
Duschinská Karolina Ing. Ph.D.
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (14.10.2021)
Kurz teorie výuky rozvíjí obecné předpoklady pro práci v profesi učitele a aplikuje pedagogickou teorii v podmínkách školského systému ČR. Akcent ve výuce obecné didaktiky je kladen na edukační prostředí školy (tj. styčné plochy s oblastí školní didaktiky). Kurz orientuje studenty před praxí v základních plánovacích, výukových, organizačních a evaluačních činnostech učitele. Studenti budou na konci kurzu schopni charakterizovat a uvést do souvislostí základní didaktické pojmy v kontextu výuky. Na základě analýzy modelových výukových situací zvolí vhodné výukové strategie a svoji volbu zdůvodní pomocí odborné argumentace.
Literature - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (22.04.2022)

Z: VALIŠOVÁ, A., KOVAŘÍKOVÁ, M., 2021. Obecná didaktika a její širší pedagogické souvislosti v úkolech a cvičeních. Praha, Grada Publishing, a.s. 330 s. ISBN 978-80-271-3249-2.

Z: KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST, 2009. Školní didaktika. Vyd. 2. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-571-4.

Z: PETTY, Geoffrey, 2013. Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Překlad Jiří Foltýn. Praha: Portál, 562 s. ISBN 9788026203674.

Z: SILVER, Harvey F, Richard W STRONG a Matthew J PERINI, 2007. The strategic teacher: selecting the right research-based strategy for every lesson. 1. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. ISBN 978-1416606093.

Z: SKALKOVÁ, Jarmila, 2007. Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. Praha: Grada, 322 s. ISBN 978-80-247-1821-7.

Z: VALIŠOVÁ, Alena, KASÍKOVÁ, Hana a kol. 2019. Pedagogika pro učitele. 5. dotisk. Praha: Grada. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-3357-9.

Z: ZORMANOVÁ, Lucie, 2014. Obecná didaktika: pro studium a praxi. Praha: Grada, 239 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4590-9.

D: BUZAN, Tony a Barry BUZAN, 2012. Myšlenkové mapy: probuďte svou kreativitu, zlepšete svou paměť, změňte svůj život. 2. vyd. Brno: BizBooks, 210 s. ISBN 978-80-265-0030-8.

D: ESTES, Thomas H, Susan L MINTZ a Mary Alice GUNTER, 2010. Instruction: a models approach. 6th ed. Boston: Pearson. ISBN 978-0137046737.

D: HATTIE, John, 2012. Visible learning for teachers: maximizing impact on learning. London: Routledge. ISBN 978‐0‐415‐69015‐7.

D: MARZANO, Robert J., Debra. PICKERING a Jane E. POLLOCK, 2001. Classroom instruction that works: research-based strategies for increasing student achievement. 1. Alexandria, Va.: Association for Supervision and Curriculum Development. ISBN 978-0871205049.

D: PETTY, Geoffrey, 2014. Evidence-based teaching: a practical approach. Second edition. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-1408504529.

D: SLAVIN, Robert E., 2012. Educational Psychology Theory and Practice. 10. New Jersey: Pearson College Div. ISBN 9780132656597.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Duschinská Karolina Ing. Ph.D. (10.03.2019)

Aktivní účast na seminářích (min. 75%)

Příprava na přednášky a semináře, průběžné a včasné plnění úkolů v e-learningu (min. 4 úkoly z 5)

Zpracování individální seminární práce dle zadání

Závěrečný písemný test

Syllabus - Czech
Last update: Duschinská Karolina Ing. Ph.D. (11.03.2019)

1. Obecná didaktika jako vědní disciplína.

2. Vyučování založené na evidenci, efektivní výukové strategie.

3. Výchovně-vzdělávací cíle v procesu výuky.

4. Hodnocení výsledků učení. Základy pedagogické diagnostiky.

5. Organizační formy vyučování, metody výuky. Didaktické prostředky.

6. Výukový obsah a jeho strukturace. Učebnice.

7. Systém kurikulárních dokumentů v ČR, rámcové vzdělávací programy a jejich struktura.

8. Klíčové kompetence a jejich rozvoj ve výuce.

9. Průřezová témata v kurikulu základní a střední školy.

10. Transmisivní vyučování a podmínky pro jeho efektivní realizaci.

11. Konstruktivistické vyučování a podmínky pro jeho efektivní realizaci.

12. Kooperativní výuka a podmínky pro její efektivní realizaci.

13. Didaktická analýza vyučovací hodiny.

14. Plánování výuky. Vztah mezi cíli, hodnocením výsledků učení a činnostmi žáků.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha