SubjectsSubjects(version: 884)
Course, academic year 2020/2021
  
Teaching assistance practice - M832007
Title: Asistentská pedagogická praxe
Guaranteed by: Department of Education and Human Sciences (832)
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: summer s.:4
E-Credits: summer s.:4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (29.01.2019)
Předmět navazuje na úvodní pedagogickou praxi s reflexí. Jeho cílem je prohloubit zkušenost studentů s prostředím školy a profesí učitele před nástupem na souvislou pedagogickou praxi. Studenti budou přiděleni ke konkrétnímu učiteli na základní nebo střední škole, u něhož budou v průběhu semestru asistovat. Asistence spočívá v pomoci učiteli při přípravě, realizaci i reflexi výuky. Mohou také doučovat žáky, pracovat s talentovanými žáky nebo asistovat při výuce konkrétnímu žákovi. Dále mohou připravovat a opravovat testy a domácí úkoly z chemie, pomáhat při chemických soutěžích a dalších akcích, které škola pořádá v souvislosti výukou chemie.
Literature - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (10.03.2019)

ZÁKLADNÍ LITERATURA

Učebnice chemie pro střední a základní školy, např.:

BENEŠ, Pavel a kol. Základy chemie 1. 3. vydání. Praha: Fortuna, 2014. ISBN 80-7168-720-0.

BENEŠ, Pavel, Jiří BANÝR a Václav PUMPR. Základy chemie 2. 3. vyd. Praha: Fortuna, 2014. ISBN 80-716-8748-0.

BENEŠ, Pavel a kol. Chemie pro střední školy. Praha: SPN, 2001. ISBN 80-85937-46-8.

BLAŽEK, Jaroslav a Ján FABINI. Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1999. ISBN 80-723-5104-4.

FLEMR, Vratislav a Bohuslav DUŠEK. Chemie pro gymnázia 1. díl. 2. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-7235-369-9.

KOLÁŘ, Karel, Milan KODÍČEK a Jiří POSPÍŠIL. Chemie II: (organická a biochemie) : pro gymnázia. 2., upr. a dopl. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2005. ISBN 80-723-5283-0.

PUMPR, Václav, 2010. Chemie: základy přírodovědného vzdělávání pro SOŠ a SOU. 2., aktualiz. vyd. Praha: Fortuna. ISBN 978-80-7373-081-9.

Syllabus - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (29.01.2019)

1. Úvodní seminář

2. Vlastní asistentská činnost studenta v průběhu semestru

3. Průběžná diskuze s vyučujícím a ostatními studenty v e-learningovém prostředí

4. Zpracování portfolia

5. Reflektivní seminář

Course completion requirements - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (06.01.2020)

Zápočet bude udělen na základě portfolia asistentských činností a aktivní účasti v diskuzi v e-learningovém prostředí a na reflektivním semináři.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,7 20
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 0,3 8
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha