SubjectsSubjects(version: 913)
Course, academic year 2021/2022
  
Teaching assistance practice - M832007
Title: Asistentská pedagogická praxe
Guaranteed by: Department of Education and Human Sciences (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: summer s.:4
E-Credits: summer s.:4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Duschinská Karolina Ing. Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Duschinská Karolina Ing. Ph.D. (07.12.2022)
Předmět navazuje na úvodní pedagogickou praxi s reflexí. Jeho cílem je prohloubit zkušenost studentů s prostředím školy a profesí učitele před nástupem na souvislou pedagogickou praxi. Studenti budou přiděleni ke konkrétnímu učiteli na základní nebo střední škole, u něhož budou v průběhu semestru asistovat. Asistence spočívá v pomoci učiteli při přípravě, realizaci i reflexi výuky. Pozornost bude zaměřena na proces implementace kurikula a na rozpracování ŠVP do tematického plánu a do příprav na jednotlivé vyučovací hodiny. Studující mohou také doučovat žáky, pracovat s talentovanými žáky nebo asistovat při výuce konkrétnímu žákovi. Dále mohou připravovat a opravovat testy a domácí úkoly z chemie, pomáhat při chemických soutěžích a dalších akcích, které škola pořádá v souvislosti výukou chemie.
Literature - Czech
Last update: Duschinská Karolina Ing. Ph.D. (07.12.2022)

Z: BENEŠ, Pavel a kol. Základy chemie 1. 3. vydání. Praha: Fortuna, 2014. ISBN 80-7168-720-0.

Z: BENEŠ, Pavel, Jiří BANÝR a Václav PUMPR. Základy chemie 2. 3. vyd. Praha: Fortuna, 2014. ISBN 80-716-8748-0.

Z: BENEŠ, Pavel a kol. Chemie pro střední školy. Praha: SPN, 2001. ISBN 80-85937-46-8.

Z: ČAPEK ADAMEC, Martin a kol. Chemie pro SOŠ nechemického zaměření. 2. vydání. Praha: Eduko, 2022. ISBN 978-80-88057-93-2.

Z: FLEMR, Vratislav a Bohuslav DUŠEK. Chemie pro gymnázia 1. díl. 2. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-7235-369-9.

Z: KOLÁŘ, Karel, Milan KODÍČEK a Jiří POSPÍŠIL. Chemie II: (organická a biochemie) : pro gymnázia. 2., upr. a dopl. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2005. ISBN 80-723-5283-0.

Z: PUMPR, V., ADAMEC, M., BENEŠ, P.; SCHEUEROVÁ, V.: Základy přírodovědného vzdělávání : Chemie pro SOŠ a SOU. 2., upr. vyd. Praha : Fortuna, 2010. 48 s., 1 CD-ROM. ISBN 978-80-7373-081-9.

Z: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT, 2013 (aktuální znění).

Z: Rámcový vzdělávací program pro gymnázia: RVP G. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. (aktuální znění).

Syllabus - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (29.01.2019)

1. Úvodní seminář

2. Vlastní asistentská činnost studenta v průběhu semestru

3. Průběžná diskuze s vyučujícím a ostatními studenty v e-learningovém prostředí

4. Zpracování portfolia

5. Reflektivní seminář

Course completion requirements - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (06.01.2020)

Zápočet bude udělen na základě portfolia asistentských činností a aktivní účasti v diskuzi v e-learningovém prostředí a na reflektivním semináři.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,7 20
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 0,3 8
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha