SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2019/2020
  
Educational Psychology - M832008
Title: Pedagogická psychologie
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2019 to 2022
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Mudrák Jiří doc. Mgr. Ph.D.
High Radka Mgr. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Last update: High Radka Mgr. Ph.D. (13.02.2019)
Cílem kurzu je základní seznámení s nejnovějšími poznatky o psychologických zákonitostech učení, výuky a vyučování. Kurz by měl pomáhat v porozumění: 1. procesu (a průběhu) učení, 2. žákovi v kontextu učební situace 3. sobě jako pedagogovi, který reflektuje svoji pedagogickou činnost Po absolvování kurzu je student schopen: 1. aplikovat teoretické psychologické principy do vyučování chemie 2. vytvářet podmínky pro efektivní učení a vyučování 3. analyzovat příčiny studijního neúspěchu
Literature - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (22.04.2022)

Z: JEDLIČKA, Richard a KOŤA, Jaroslav a SLAVÍK, Jan. Pedagogická psychologie pro učitele - Psychologie ve výchově a vzdělávání. Praha, Grada. 2018. ISBN: 978-80-271-0586-1

Z: SLAVIN, Robert. Educational Psychology: Theory and Practice, 12th Edition, Pearson. 2018.

D: MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Praha, Portál, s.r.o. 2013. ISBN: 978-80-262-0174-8

D: PAVELKOVÁ, Isabella. Motivace žáků k učení – Perspektivní motivace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha, PedF UK. 2012.

Syllabus - Czech
Last update: High Radka Mgr. Ph.D. (13.02.2019)

1. Pedagogická psychologie, její předmět a metody měření

2. Osobnost učitele a žáka v pedagogickém procesu

3. Typologie učitele, osobnostní a profesní vývoj učitele

4. Behaviorální a sociální teorie učení

5. Kognitivní a konstruktivistické teorie učení

6. Různé druhy učení

7. Diferenciace učení - v čem se žáci liší?

8. Diferenciace učení - inteligence a nadání

9. Motivace - velká motivační trojka

10. Motivace - jak aktualizovat motivaci žáků?

11. Časová perspektiva a seberegulační chování

12. Efektivní hodina

13. Vytváření efektivního prostředí pro učení

14. Emoce při učení, prevence syndromu vyhoření

Course completion requirements - Czech
Last update: High Radka Mgr. Ph.D. (13.02.2019)

Účast na přednáškách a seminářích 75%

Splnění všech povinných úkolů v e-learningu

Dobrovolné plnění průběžných úkolů před semináři (body do testu za každý úkol)

Splnění zkouškového testu

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 25
Homework preparation 50
Examination test 25

 
VŠCHT Praha