SubjectsSubjects(version: 880)
Course, academic year 2020/2021
  
Students with special needs - M832009
Title: Speciální vzdělávací potřeby žáků
Guaranteed by: Department of Education and Human Sciences (832)
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Lorenzová Jitka doc. PhDr. Ph.D.
Nováková Schöffelová Miroslava PhDr. Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (10.12.2019)
Cílem předmětu je navázat na znalosti z obecné pedagogiky a obohatit je o témata pedagogiky sociální a speciální. Studenti budou seznámeni s možnými přístupy k žákům/studentům, kteří mají různé typy speciálních vzdělávacích potřeb, osvojí si schopnost komunikovat se studenti se speciálními potřebami i celou vzdělávací jednotkou (rodina, učitelský sbor, poradenská pracoviště). Pomocí praktických nácviků a analýzy videí se naučí připravit sebe a svou třídu na příchod a přítomnost studentů se speciálními potřebami a budou umět vhodně upravit vzdělávací obsah svého předmětu dle individuálních potřeb studenta. Pomocí analýz video-lekcí a řešení modelových situací na seminářích se naučí orientovat v kritických situacích ve školní třídě, budou umět jednat v případě patologických jevů, seznámí se se systémem podpůrných opatření a poradenských institucí spolupracujících v případě nepříznivých podmínek ve školní třídě či výskytu patologických jevů u jednotlivých studentů.
Literature - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (10.12.2019)

ZÁKLADNÍ LITERATURA:

ŠVARCOVÁ, Iva. Základy speciální pedagogiky. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-7320-176-0.

BENDOVÁ, Petra. Základy speciální pedagogiky nejen pro speciální pedagogy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-422-9.

RŮŽIČKOVÁ, Kamila a Jitka VÍTOVÁ. Vybrané kapitoly z tyflopedie a surdopedie nejen pro speciální pedagogy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-424-3.

VAŇKÁTOVÁ, Eva, Eva VAŇKÁTOVÁ, Jana VAŇKOVÁ, David ČÁP a Lenka KREJČOVÁ. Problémy se třídou?. Praha: Raabe, [2012]. Dobrá škola. Třídní učitel. ISBN 978-80-87553-40-4.

DAUPHIN, J. Nebezpečná mělčina: jak internet mění náš mozek: analýza stavu lidské psychiky v době digitální. Praze: 2017. 315 stran; ISBN 978-80-7272-780-3

DOPORUČENÁ LITERATURA:

KUCHARSKÁ, Anna. Riziko dyslexie: Pregramotnostní schopnosti a dovednosti a rozvoj gramotnosti v rizikových skupinách. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2014. ISBN 9788072907847.

BISHOP, Dorothy V. M. a Margaret J. SNOWLING. Developmental Dyslexia and Specific Language Impairment: Same or Different?. Psychological Bulletin [online]. 2004, 130(6), 858-886 [cit. 2016-01-16]. DOI: 10.1037/0033-2909.130.6.858. ISSN 00332909.

SCHOVANEC, Josef. O kolečko míň: můj život s autismem. Vydání první. Praha: Paseka, 2014, 191 stran. ISBN 978-80-7432-497-0.

ČERNÁ, Alena, Lenka DĚDKOVÁ, Hana MACHÁČKOVÁ a Anna ŠEVČÍKOVÁ. Kyberšikana: průvodce novým fenoménem. Praha: Grada, 2013. Psyché. ISBN 978-80-247-4577-0.

ROGERS, Vanessa. Kyberšikana: pracovní materiály pro učitele a žáky i studenty. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-984-2.

LIBA, Jozef. Zdravie, drogy, drogová prevencia: terminologický a výkladový slovník. 2., doplnené a rozšírené vydanie. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2016. ISBN 978-80-555-1556-4.

DOPORUČENÉ INTERNETOVÉ ZDROJE:

http://www.klubhanoi.cz/pdf/S_vietnamskymi_detmi.pdf

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095908415-kosmopolis/209562210300009-kosmopolis-special/obsah/133087-cesti-ukrajinci

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10437113181-dar-dyslexie/21256226442/titulky

Dagmar DYS-BABA Rýdlová Dyslexie, smutek, mindráky a já - Vyprávění pro lidi, se kterými se život nemazlí, dostupné na: http://www.dlouhacesta.cz/files/uploaded/UserFiles/Dyslexie,%20smutek,%20mindraky%20a%20ja.pdf

Syllabus - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (10.12.2019)

1. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami - úvod

2. Práce se žáky se specifickými poruchami učení

3. Práce se studenty s poruchami zraku

4. Práce se studenty s poruchami zraku

5. Práce se studenty s poruchami autistického spektra

6. Práce se studenty s poruchami řeči a s tělesným postižením

7. Práce se studenty z etnických a národnostních menšin

8. Variabilita školních kolektivů

9. Sociální patologie v kolektivu, poruchy chování u středoškoláků

10. Student z ústavní výchovy ve školním kolektivu

11. Mládež a závislosti, drogové závislosti a jejich dopady na školní práci a třídní kolektiv

12. „Moderní“ závislosti – elektronická média

13. Další patologické jevy ve školním prostředí (subkultury mládeže, sekty, týrání a zneužívání, sexuální deviace), šikana a kyberšikana ve školním prostředí

14. Lidský vztah jako součást profese – učitel v třídním kolektivu

Course completion requirements - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (10.12.2019)

Splnění všech povinných úkolů v e-learningu (5 úkolů)

Dobrovolné plnění průběžných úkolů před semináři (body do testu za každý úkol)

Zápočtový test, minimálně 75 %

Účast na přednáškách a seminářích 75 %

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 0,5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1,5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha