SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2019/2020
  
Students with special needs - M832009
Title: Speciální vzdělávací potřeby žáků
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2019 to 2019
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Váňová Miroslava doc. PhDr. CSc.
Nováková Schöffelová Miroslava PhDr. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Nováková Schöffelová Miroslava PhDr. Ph.D. (12.03.2021)
Cílem předmětu je seznámit studenty s pojetím inkluze jako širšího sociální procesu podporujícího kohezi ve společnosti a vytvářejícího příležitosti k učení pro všechny. Studenti se naučí objasnit relevantní přístupy k žákům v rámci heterogenní třídy, rozpoznat formy rizikového chování dětí a mládeže, diagnostikovat jejich příčiny a navrhovat preventivní výchovná opatření. Zorientují se v preventivním systému školy a dalších institucí. Dále se seznámí s přístupy k žákům/studentům se speciálními vzdělávacími potřebami a osvojí si schopnost komunikovat s nimi i s celou vzdělávací jednotkou (rodina, učitelský sbor, poradenská pracoviště). Seznámí se se systémem podpůrných opatření, tvorbou IVP a budou umět upravit vzdělávací obsah svého předmětu dle individuálních potřeb studenta. Pomocí praktických nácviků, zážitkových seminářů a analýzy videí se naučí připravit sebe a svou třídu na příchod a přítomnost žáka s SVP.
Literature - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (22.04.2022)

Z: BENDL, S., HANUŠOVÁ, J., LINKOVÁ, M. Žák s problémovým chováním: Cesta institucionální pomoci. Praha: Triton, 2016. ISBN 978-80-7387-703-3.

Z: BENDOVÁ, Petra. Základy speciální pedagogiky nejen pro speciální pedagogy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-422-9.

Z: JEDLIČKA, R., KLÍMA, J., KOŤA, J., NĚMEC, J., PILAŘ, J. Děti a mládež v obtížných životních situacích. Nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí. Praha: Triton, 2004.

Z: KOLÁŘ, M. Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-871-5.

Z: LORENZOVÁ, J. Ústavní péče jako předmět zájmu sociálních reforem. In Sychrová, A. (Ed.). Ústavní péče v resocializačním kontextu (58-91). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. ISBN 978-80-7395-756-8.

Z: MIOVSKÝ ET AL. (eds.) Primární prevence rizikového chování ve školství. Praha: SCAN, UK, TOGGA, 2010.

Z: SVOZIL, B., FOIST, V. Strategický management inkluzivní školy. Praha: Liga lidských práv, 2016.

Z: ŠVARCOVÁ, Iva. Základy speciální pedagogiky. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-7320-176-0.

Z: TOMKOVÁ, A., HEJLOVÁ, H., PROCHÁZKA, M., NAJMONOVÁ, M. Spolupráce učitele s dalšími odborníky v realitě společného vzdělávání. České Budějovice: PedF JUCB, 2001.

Z: VAŇKÁTOVÁ, Eva, Eva VAŇKÁTOVÁ, Jana VAŇKOVÁ, David ČÁP a Lenka

Z: KREJČOVÁ. Problémy se třídou? Praha: Raabe, [2012]. Dobrá škola. Třídní učitel. ISBN 978-80-87553-40-4.

D: DAUPHIN, J. Nebezpečná mělčina: jak internet mění náš mozek: analýza stavu lidské psychiky v době digitální. Praze: 2017. 315 stran; ISBN 978-80-7272-780-3

D: BISHOP, Dorothy V. M. a Margaret J. SNOWLING. Developmental Dyslexia and Specific Language Impairment: Same or Different?. Psychological Bulletin [online]. 2004, 130(6), 858-886 [cit. 2016-01-16]. DOI: 10.1037/0033-2909.130.6.858. ISSN 00332909.

D: SCHOVANEC, Josef. O kolečko míň: můj život s autismem. Vydání první. Praha: Paseka, 2014, 191 stran. ISBN 978-80-7432-497-0.

D: ČERNÁ, Alena, Lenka DĚDKOVÁ, Hana MACHÁČKOVÁ a Anna ŠEVČÍKOVÁ. Kyberšikana: průvodce novým fenoménem. Praha: Grada, 2013. Psyché. ISBN 978-80-247-4577-0.

D: KREJČOVÁ, Lenka. Dyslexie: psychologické souvislosti. Praha: Grada, 2019. Psyché. ISBN 978-80-247-3950-2.

D: LIBA, Jozef. Zdravie, drogy, drogová prevencia: terminologický a výkladový slovník. 2., doplnené a rozšírené vydanie. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2016. ISBN 978-80-555-1556-4.

D: RŮŽIČKOVÁ, Kamila a Jitka VÍTOVÁ. Vybrané kapitoly z tyflopedie a surdopedie nejen pro speciální pedagogy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-424-3

D: ROGERS, Vanessa. Kyberšikana: pracovní materiály pro učitele a žáky i studenty. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-984-2.

Syllabus - Czech
Last update: Nováková Schöffelová Miroslava PhDr. Ph.D. (12.03.2021)

1. Inkluzivní prostředí školy a diagnostické nástroje jeho zjišťování

2. Ohrožení žáka a studenta sociálním prostředím, problém socializace a sociálního fungování

3. Rizikové chování dětí a mládeže, jeho diagnostika a náprava

4. Kriminalita mládeže, její specifika, systém ústavní a ochranné výchovy, povinnosti školy v ochraně dítěte

5. Role školy v prevenci rizikového chování, minimální preventivní program, školní metodik prevence

6. Inkluze a podpůrná opatření, spolupráce školy, ŠPZ a rodiny při nastavení PP a IVP

7. Práce se studenty se specifickými poruchami učení

8. Práce se studenty s poruchami autistického spektra

9. Práce se studenty s poruchami zraku a sluchu

10. Práce se studenty s tělesným postižením a poruchami řeči

11. Práce se studenty se sociálním znevýhodněním a OMJ

12. Metody a postupy primární prevence při práci s žákem a školní třídou

13. Spolupráce učitele, třídního učitele, asistenta pedagoga, metodika a prevence a výchovného poradce jako aktérů společného vzdělávání, případová konference jako metoda řešení problémů žáka

Course completion requirements - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (10.12.2019)

Splnění všech povinných úkolů v e-learningu (5 úkolů)

Dobrovolné plnění průběžných úkolů před semináři (body do testu za každý úkol)

Zápočtový test, minimálně 75 %

Účast na přednáškách a seminářích 75 %

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 0,5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1,5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 25
Homework preparation 50
Examination test 25

 
VŠCHT Praha