SubjectsSubjects(version: 923)
Course, academic year 2019/2020
  
Didactics of Chemistry: Laboratory I - M832011
Title: Laboratoř didaktiky chemie I
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2019 to 2019
Semester: summer
Points: summer s.:6
E-Credits: summer s.:6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Havlík Jan RNDr. Ph.D.
Pre-requisite : M832006
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Havlík Jan RNDr. Ph.D. (10.03.2019)
Cílem předmětu je navázat na získané teoretické didaktické poznatky prostřednictvím praktických laboratorních úloh. Studenti se během laboratoří seznámí s širokým spektrem experimentů z oblasti anorganické, analytické a fyzikální chemie využitelných ve výuce chemie i při její popularizaci. Studenti si při práci v laboratoři utvrdí správné techniky práce a bezpečnostní návyky při manipulaci s chemickými látkami. Díky vzájemné demonstraci prováděných experimentů a následné zpětné vazbě studenti zároveň posílí svoje kompetence v oblasti měkkých dovedností.
Literature - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (22.04.2022)

Z: Chemické pokusy pro školu a zájmovou činnost. Praha: Prospektrum, 2000. ISBN 80-7175-057-3.

Z: ROESKY, H. W. Spectacular chemical experiments. Weinheim: Wiley-VCH, c2007. ISBN 978-3-527-31865-0.

Z: ČTRNÁCTOVÁ, Hana a Josef HALBYCH. Didaktika a technika chemických pokusů. 3., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1192-9.

Z: MOKREJŠOVÁ, Olga. Moderní výuka chemie. V Praze: Triton, 2009. ISBN 978-80-7387-234-2.

Z: ŠULCOVÁ, Renata. Chemie se nezbavíme. Praha: P3K, 2014. ISBN 978-80-87343-43-2.

D: GARCÍA-MARTÍNEZ. Chemistry Education – Best Practices, Opportunities and Trends: Wiley-VCH, 2015. ISBN 978-3-527-33605-0.

D: ABELS, Simone, Erik ARENDS, Sara BARBIERI, et al. Kniha přírodovědných záhad: učební aktivity pro podporu badatelsky orientované výuky v přírodovědném vzdělávání. Přeložil Marek ČTRNÁCT. V Praze: TEMI, 2016. ISBN 978-80-87343-61-6.

D: ROESKY, H. W. a K. MÖCKEL. Chemical curiosities: spectacular experiments and inspired quotes. New York: VCH, c1996. ISBN 3-527-29414-7.

D: CHEMICKÉ POKUSY. Studium chemie - Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ [online]. [cit. 2019-03-10]. Dostupné z: http://studiumchemie.cz/experiment/

D: CANOV, Michael. Informační chemický web. [online]. [cit. 2019-03-10]. Dostupné z: http://canov.jergym.cz/

Learning resources - Czech
Last update: Havlík Jan RNDr. Ph.D. (13.02.2019)

Návody k experimentům a teoretické texty (k dispozici v elektronické podobě na e-learning.vscht.cz)

Syllabus - Czech
Last update: Havlík Jan RNDr. Ph.D. (10.03.2019)

1.Bezpečnost a technika práce ve školní chemické laboratoři

2.Vodík a jeho sloučeniny

3.Kyslík a jeho sloučeniny

4.Halogeny

5.Síra a selen

6.Dusík

7.Fosfor, arsen, antimon, bismut

8.Alkalické kovy

9.Kovy alkalických zemin, hliník a lanthanoidy

10.Titan, vanad, chrom a mangan

11.Železo, kobalt, nikl a zinek

12.Měď, stříbro, zlato, platina a rtuť

13.Nanochemie, elektrochemie a materiálové chemie

14.Efektní anorganické pokusy

Course completion requirements - Czech
Last update: Havlík Jan RNDr. Ph.D. (13.02.2019)

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je splnění vstupního testu bezpečnosti práce, prezenční absolvování všech praktických lekcí v laboratoři (případné absence je nutné nahradit, náhradní termíny laboratoří budou vypsány koncem semestru či ve zkouškovém období, po domluvě s vyučujícím), odevzdání písemně vypracovaných otázek a úkolů, zadávaných na každé lekci, a absolvování závěrečné úlohy. V rámci této úlohy student připraví a provede vybraný demonstrační experiment se všemi jeho náležitostmi běžnými ve výuce středoškolské chemie. Hodnocena je didaktická i odborně-chemická stránka prováděného experimentu.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2.3 64
Obhajoba individuálního projektu 0.2 6
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 3.5 98
6 / 6 168 / 168
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 20
Report from individual projects 20
Oral examination 60

 
VŠCHT Praha