Assessment of pupils' learning outcomes - M832013
Title: Hodnocení výsledků učení žáků
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: winter s.:2
E-Credits: winter s.:2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (10.03.2019)
Cílem předmětu je seznámit studenty s funkcemi, typy a metodami hodnocení výsledků učení žáků. Studenti se naučí plánovat výuku a hodnotit její dopad na rozvoj znalostí a dovedností žáků, konstruovat didaktické testy a analyzovat je. Studenti se také seznámí s mezinárodními výzkumy, jako jsou TIMSS a PISA.
Literature - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (22.04.2022)

Z: KOLÁŘ, Zdeněk a Renata ŠIKULOVÁ. Hodnocení žáků. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2009. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-2834-6.

Z: STARÝ, Karel a Veronika LAUFKOVÁ. Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1001-6.

Z: HOPKINS, Kenneth D. Educational and psychological measurement and evaluation. 8th ed. Boston: Pearson, 1997. ISBN 978-0205160877.

Z: CHRÁSKA, Miroslav. Didaktické testy: příručka pro učitele a studenty učitelství. Brno: Paido, 1999. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-859-3168-0.

Z: ŠKODA, Jiří, Pavel DOULÍK a Lenka HAJEROVÁ MŰLLEROVÁ. Zásady správné tvorby, použití a hodnocení didaktických testů v přípravě budoucích učitelů. 2. vydání. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. ISBN 978-80-7414-918-4.

D: JEŘÁBEK, Ondřej a Martin BÍLEK. Teorie a praxe tvorby didaktických testů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. ISBN 978-80-244-2494-1.

D: GAY, L. R., Geoffrey E. MILLS a Peter W. AIRASIAN. Educational research: competencies for analysis and applications. 10th ed. Boston: Pearson, 2011. ISBN 978-0132613170.

D: KOŠŤÁLOVÁ, Hana, Šárka MIKOVÁ a Jiřina STANG. Školní hodnocení žáků a studentů: se zaměřením na slovní hodnocení. 2. vyd. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0220-2.

D: WILIAM, Dylan a Siobhán LEAHY. Zavádění formativního hodnocení: praktické techniky pro základní a střední školy. 2., rev. vyd. Praha: EDULAB, 2016. ISBN 978-80-906082-7-6.

D: SHULTZ, Kenneth S., David J. WHITNEY a Michael J. ZICKAR. Measurement theory in action: case studies and exercises. Second Edition. New York: Routledge, 2014. ISBN 978-0415644792.

D: ANDRÁŠOVÁ, Hana. Slovní hodnocení na 2. stupni ZŠ. Praha: Raabe, 2006. Nahlížet - nacházet. ISBN 80-863-0729-8.

Syllabus - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (31.03.2019)

1. Typy hodnocení výsledků vzdělávání

2. Hodnocení ve škole

3. Formativní a sumativní hodnocení

4. Sebehodnocení

5. Slovní hodnocení

6. Mezinárodní výzkumy a žebříčky

7. Druhy didaktických testů

8. Typy testových úloh

9. Postup konstrukce didaktického testu

10. Vlastnosti testových úloh

11. Analýza distraktorů

12. Validita a reliabilita testu

13. Standardizace testu

14. Příklady standardizovaných testů studijních předpokladů, modely srovnávání testů

Course completion requirements - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (10.03.2019)

Aktivní účast na výuce. Konstrukce vlastního didaktického testu a provedení jeho analýzy.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
2 / 2 56 / 56