SubjectsSubjects(version: 902)
Course, academic year 2021/2022
  
Interpersonal Communication - M832016
Title: Interpersonální komunikace
Guaranteed by: Department of Education and Human Sciences (832)
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Stříbrská Jindra PhDr. Ph.D. (07.03.2019)
Předmět Interpersonální komunikace je koncipován jako teoreticko-praktický. Zabývá se různými aspekty komunikace, které jsou spojeny s prací učitele, vzděláváním žáků (zejména dospívajících) i se školou jako organizací. Program je rozdělen do několika navazujících bloků. Úvodní blok seznamuje studenty se základy teorie komunikace, následuje blok „kultura mluveného projevu (rétorika)“, „komunikační dovednosti učitele“ a „pedagogická komunikace“. Program uzavírá téma „komunikace školy k vnějšímu prostředí“ (mediální komunikace). Předmět obsahuje část teoretickou (přednášky) k dílčím tématům předmětu. Navazující praktická část zahrnuje nácvik komunikačních dovedností a řešení modelových situací - komunikace učitele při práci se školní třídou. Podstatnou součástí praktické části je samostatná práce studentů - analýza videí přibližující reálný průběh komunikace učitel - žáci v rámci výuky chemie v prostředí školních tříd a laboratoří.
Literature - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (22.04.2022)

Z: CANGELOSI,J.S. Strategie řízení třídy. Praha: Portál, 2003.

Z: DEVITO,J.A. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, 2001.

Z: HÁJKOVÁ,E. Rétorika pro pedagogy. Praha: Grada, 2011.

Z: ŠEĎOVÁ,K. ŠVAŘÍČEK,R.;ŠALAMOUNOVÁ,Z.: Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál, 2012.

Z: TRACY, B. Speak to Win: How to Present With Power in Any Situation. AMACON-American Management Association, New York, 2008.

D: GUDYKUNST, W.B. TING-TOOMEY,S.: Culture and Interpersonal Communication. London: Newbury Park, New Delhi: Sage Publications,1990.

D: HELUS,Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, 2007 (část IV,kap.3).

D: HIERHOLD,E. Rétorika a prezentace. Praha: Grada, 2005.

D: MIKULÁŠTÍK,M. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada, 2003.

D: PLAMÍNEK,J. Komunikace a prezentace. Umění mluvit, slyšet a rozumět. Praha: Grada, 2012.

Syllabus - Czech
Last update: Stříbrská Jindra PhDr. Ph.D. (07.03.2019)

1. Úvod do studia předmětu Interpersonální komunikace, videohospitace s reflexí. Komunikace, komunikační proces, interpersonální komunikace. Videohospitace s reflexí: cíle, metodika, kazuistika

2. Komunikační prostředky, komunikační kontext, komunikační prostředí

3. Neverbální komunikace. Funkce, formy neverbální komunikace

4. Verbální komunikace. Umění mluveného projevu, technika řeči, hlasová hygiena

5. Interpersonální komunikace: konverzace, vztahy, úrovně komunikace, styly komunikace

6. Pedagogická komunikace, specifika komunikace s dospívajícími žáky.

7. Dialog, rozhovor, diskuse a jejich využití ve výuce.

8. Řešení konfliktů. Role komunikačních dovedností učitele v prevenci nespolupracujícího chování žáků

9. Komunikace s rodiči. Škola a komunita, kultura a image školy, nástroje mediální komunikace

10. Pedagogická komunikace v prostředí školní třídy a laboratoře - analýza videí

11. Pedagogická komunikace v prostředí školní třídy a laboratoře - analýza videí

12. Pedagogická komunikace v prostředí školní třídy a laboratoře - analýza videí

13. Pedagogická komunikace v prostředí školní třídy a laboratoře - analýza videí

14. Pedagogická komunikace v prostředí školní třídy a laboratoře - analýza videí

Course completion requirements - Czech
Last update: Stříbrská Jindra PhDr. Ph.D. (07.03.2019)

klasifikovaný zápočet: vypracování a obhajoba individuálního projektu - videohospitace s reflexí, písemný zápočtový test

Teaching methods
Activity Credits Hours
Práce na individuálním projektu 1,9 54
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,1 30
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha