SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2019/2020
  
Education of Gifted Students - M832019
Title: Vzdělávání nadaných žáků v chemii
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2019 to 2022
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Mudrák Jiří doc. Mgr. Ph.D.
High Radka Mgr. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Last update: High Radka Mgr. Ph.D. (24.02.2019)
Předmět poskytuje základní orientaci v psychologických koncepcích talentu a nadání, zaměřuje se na specifika nadání v přírodních vědách a zdůrazňuje důležitost vnímání individuality žáka. Speciálně-pedagogické hledisko objasňuje možnosti podpůrných opatření ve škole v rámci společného vzdělávání. Didaktická perspektiva přináší metody práce s nadanými žáky v rámci běžné třídy. Dále jsou představeny odborné soutěže a mimoškolní a volnočasové aktivity, zaměřené na rozvoj přírodovědného nadání.
Literature - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (22.04.2022)

Z: CIHELKOVÁ, Jana. Nadané dítě ve škole: náměty do výuky pro celou třídu. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1248-5.

Z: HŘÍBKOVÁ, Lenka. Nadání a nadaní: pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha: Grada, 2009. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-1998-6.

Z: MUDRÁK, Jiří. Nadané děti a jejich rozvoj. Praha: Grada, 2015. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-5089-7.

D: FOGARTY, Robin, Gene M KERNS a Brian M PETE. Unlocking student talent: the new science of developing expertise. New York, NY: Teachers College Press, [2018]. ISBN 978-0-8077-5872-4.

D: FREEMAN, Yvonne S, David E FREEMAN a Reynaldo RAMÍREZ. Diverse learners in the mainstream classroom: strategies for supporting all students across content areas, English language learners, students with disabilities, gifted/talented students. Portsmouth, NH: Heinemann, c2008. ISBN 978-0325013138.

D: MILLER, Alice. Drama nadaného dítěte, aneb, Hledání pravého Já. Přeprac. a rozš. vyd. V Praze: Triton, 2012. ISBN 978-80-7387-617-3.

D: Chemická olympiáda [Online]. (2016). Retrieved August 31, 2018, from https://olympiada.vscht.cz/cs/

D: Talentovaní [Online]. Retrieved March 10, 2019, from http://talentovani.cz/

D: TALNET online k přírodním vědám [Online]. (2011). Retrieved August 31, 2018, from http://www.talnet.cz

Requirements to the exam - Czech
Last update: High Radka Mgr. Ph.D. (24.02.2019)

K absolvování je nutná docházka (75%), zápočet se skládá z vypracování a obhajoby individuálního projektu. Studující si zvolí jedno z nabízených témat. V závěru kurzu studující musí absolvovat test skládající se z přednášek a povinné literatury.

Syllabus - Czech
Last update: High Radka Mgr. Ph.D. (24.02.2019)

1. Charakteristika nadaných, koncepce nadání

2. Nadaní žáci v přírodních vědách

3. Stávání se nadaným: příprava jako rozvoj potenciálu

4. Motivace a rozvoj lidského potenciálu

5. Práce s nadaným žákem v rámci běžné výuky ve třídě. Vhodné organizační formy práce s heterogenní skupinou.

6. Individualizace a personalizace výuky, vrstevnaté učební úlohy, základní a rozšiřující učivo.

7. Nadání jako speciální vzdělávací potřeba. Plán pedagogické podpory, podpůrná opatření, žáci s dvojí výjimečností.

8. Chemická Olympiáda, tvorba úloh a jejich využití.

9. Letní soustředění a tábory, přírodovědné soutěže.

10. Badatelsky orientovaná výuka.

11. Mimoškolní aktivity: Talnet, SOČ.

12. Obhajoba individuálního projektu

13. Obhajoba individuálního projektu

14. Obhajoba individuálního projektu

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 0.8 22
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.7 20
Účast na seminářích 1.5 42
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha