SubjectsSubjects(version: 913)
Course, academic year 2021/2022
  
Social psychology - M832024
Title: Sociální psychologie
Guaranteed by: Department of Education and Human Sciences (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (11.02.2020)
Cíl předmětu: Student se seznámí se základními sociálně psychologickými poznatky, které souvisejí přímo nebo zprostředkovaně s pedagogickou činností. Osvojování těchto poznatků v teoretické rovině je spojováno s odkazy na jejich uplatnění v praxi, zejména pokud jde o individuální přístup k lidem, týmovou práci a kontakty s širší veřejností.
Literature - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (22.04.2022)

Z: Hayesová, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN: 978-80-262-0534-0.

Z: Helus, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1168-3.

Z: Výrost, J., Slaměník, I. Sociální psychologie. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1428-8.

Z: Výrost, J., Slaměník, I. Aplikovaná sociální psychologie II. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-0042-5.

Z: Gladwell, M., The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference. Little, Brown and Company: 2000. ISBN 978-0316346627.

D: Hewstone, M., Stroebe, W. Sociální psychologie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-092-5.

D: Hunt, M. Dějiny psychologie. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-814-2.

D: Mynaříková, L.. Psychologie lži. Praha: Grada, 2015. 200 s. ISBN 978-80-247-5472-7. 100 %

D: Zimbardo, P. Moc a zlo. Praha: Moravipress, a.s., 2005. ISBN 80-86181-80-4.

Syllabus - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (11.02.2020)

1. Sociální psychologie jako vědní disciplína

2. Sociální percepce a kognice

3. Malé sociální skupiny

4. Postoje, stereotypy a předsudky

5. Sociální interakce

6. Sociální komunikace

7. Konflikty a jejich řešení

8. Prosociální chování a altruismus

9. Afiliace, atraktivita a láska

10. Konformita a poslušnost

11. Osobní svoboda a odpovědnost jako psychologické kategorie

12. Agrese a násilí

13. Psychologie hromadného chování

14. Závěrečné shrnutí

Course completion requirements - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (11.02.2020)

Závěrečný test znalostí.

 
VŠCHT Praha