SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2019/2020
  
Restoration Technology: Laboratory III - N150005
Title: Laboratoř oboru technologie restaurování III
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2015 to 2020
Semester: summer
Points: summer s.:4
E-Credits: summer s.:4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/6, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Novák Michal Ing. Ph.D.
Class: Základní laboratoře
Specializační laboratoř
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The aim of Restoration Technology: Laboratory III is to deepen natural and material science knowledge. Following given instructions, student carries out the laboratory exercise and writes out the laboratory report.
Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Aim of the course -

Students will be able to:

conduct a given experiment

evaluate acquired data

prepare more extensive laboratory report

perform basic laboratory procedures used for analysis and conservation of monuments from glass, ceramics, metals and other materials.

Last update: TAJ148 (09.10.2013)
Literature -

R: See individual laboratory exercises - student obtains the instructions from the teacher a few days before the laboratory exercise.

Last update: Novák Michal (30.08.2013)
Learning resources -

Study materials needed for laboratory exercises are available at particular teachers.

Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Requirements to the exam - Czech

Podmínky pro získání zápočtu:

1. Laboratoře jsou povinné (Výnos č 30.09/15), absence je omluvena pouze v případě nemoci.

2. Pokud je student nemocen, je povinen tuto skutečnost oznámit mailem či telefonicky vyučujícímu dané práce, a to nejpozději den předem do 16 hodin. Ve výjimečných případech v den laboratoří do 8 hodin.

3. V případě nemoci je tolerována pouze 1 absence neomluvená lékařem, další případné absence je nutné doložit potvrzením lékaře.

4. V případě pozdního příchodu do laboratoře se student vystavuje riziku, že mu nebude absolvování dané laboratorní práce umožněno (toto bude počítáno jako neomluvená absence).

5. Omluvené absence je možné nahradit pouze ve vypsaných termínech, max. však 5 prací.

6. Laboratoře nemohou být nahrazeny v případě neomluvených absencí.

7. Návody pro laboratorní práce jsou k dispozici na webu. Informaci o jejich umístění studenti dostanou současně s rozpisem prací. Student musí být s prováděnou prací předem seznámen, jeho znalosti a příprava na laboratorní práci (znalost návodu) bude ověřena ústním zkoušením, či vstupním testem před zahájením práce. Pokud student při ověření znalostí neuspěje, nebude moci konkrétní laboratorní práci absolvovat (toto bude počítáno jako neomluvená absence).

8. Každý student vypracovává protokol z laboratorní práce samostatně. Detaily týkající se přesného vypracování protokolů sdělí vyučující dané práce. Protokol je nutné odevzdat nejpozději do týdne po absolvování dané práce, jinak se snižuje jeho hodnocení (za každý další započatý týden o stupeň).

9. Vyučující je povinen nejpozději do jednoho týdne od odevzdání protokolu studenta informovat o jeho obdržení. Vyučující je povinen seznámit studenta s hodnocením laboratorní práce, případně zodpovědět dotazy týkající hodnocení, nejpozději do týdne od ukončení semestru.

10. Pokud se během semestru student rozhodne ukončit (či přerušit) studium, měl by tuto skutečnost nahlásit koordinátorovi laboratorních prací na adresu: novakm@vscht.cz

11. Zápočet z laboratoří je možné získat pouze v případě, pokud student úspěšně absolvuje všechny práce, tzn. projde vstupním testem (zkoušením), absolvuje vlastní experimentální práci a včas odevzdá protokol ze všech prací. Pro získání zápočtu nesmí být žádná práce ani její část hodnocená stupněm F. Zápočty zapisuje koordinátor laboratorních prací.

Last update: Novák Michal (11.02.2016)
Syllabus -

Restoration Technology: Laboratory III consists of following exercises

 • Heat treatment of steels
 • Tinning
 • Corrosion X
 • Corrosion cracking
 • Chemical resistance of glass
 • Preparation of layers by sol-gel method
 • Characterization of particles and microstructures by image analysis
 • Inorganic binders
 • Iodometric titration
 • Viscosity of solutions
 • Light microscopy - introduction
 • Properties of paper

Last update: Novák Michal (30.08.2013)
Registration requirements -

N150010 Laboratory of Restoration Technology II

Last update: Novák Michal (30.08.2013)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
4 / 4 112 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 30
Report from individual projects 40
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 30

 
VŠCHT Praha