Industrial Wasterwaters - N217002
Title: Průmyslové odpadní vody
Guaranteed by: Department of Water Technology and Environmental Engineering (217)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:5
E-Credits: summer s.:5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:3/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: B217002
Guarantor: Bindzar Jan Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: B217002
Examination dates   Schedule   
Annotation -
This course provides the students with a background on wastewater management in industry. The students gain basic knowledge of physicochemical methods of wastewater treatment and they are introduced into the problems of wastewater treatment in the most water-intensive industries. Differences between municipal and industrial wastewater treatment plants are shown. The wastewater treatment techniques are illustrated with concrete examples.
Last update: TAJ217 (20.12.2005)
Aim of the course -

Students will be able to:

describe and explain principles of common technologies used in treatment of industrial wastewaters,

describe and explain wastewater management in industrial plants - generally and in specific water-intensive industries.

Last update: Bindzar Jan (16.07.2013)
Literature -

R:Malý J.,Hlavínek P.,Čištění průmyslových odpadních vod,NOEL 2000 s.r.o.,Brno,1996,8086020053

A:Bindzar J. a kol.,Základy úpravy a čištění vod,VŠCHT Praha,2009,9788070807293

Last update: Bindzar Jan (12.07.2013)
Learning resources -

http://web.vscht.cz/bindzarj/N217002_Prumyslove_odpadni_vody/

Last update: Bindzar Jan (12.07.2013)
Requirements to the exam - Czech

Předmět je zakončen písemnou zkouškou - testem. Test se skládá z 50 otázek, student zaškrtává jednu z nabízených možností; správná je vždy pouze 1 odpověď. Při testu je student povinen mít u sebe index. Před začátkem testu ho odevzdá pedagogovi, který provádí dozor. Index je studentovi vrácen při odevzdání vypracovaného testu. Na psaní testu je k dispozici 90 minut. V případě pozdního příchodu studenta na test je psaní umožněno, avšak bez náhrady zmeškaného času. V průběhu psaní testu je dovoleno používat pouze psací potřeby. Není dovoleno použití žádné literatury ani jiných studijních pomůcek, notebooku, elektronického diáře apod. V průběhu testu není umožněno opouštět místnost, nesmí se používat nepovolené pomůcky včetně telekomunikačních prostředků a není dovolena ani vzájemná komunikace mezi studenty. Nerespektování těchto pravidel je důvodem k okamžitému odebrání testu studentovi, bez možnosti náhrady.

Pro zájemce o opravu známky: V potaz je vždy brán výsledek posledního testu - bez ohledu na testy předcházející. Tedy pokud student v opravném testu dosáhne horšího výsledku, je mu zapsána tato známka.

Podle výnosu č. 30.09/12 zaznamenávají vyučující v SIS aktivní účast studentů na výuce. Evidence účasti se týká pouze studentů, kteří se prokazatelně účastní výuky, ale nezískají zápočet ani nesloží zkoušku. Na konci zkouškového období vyučující u těchto studentů vyplní klasifikaci „=“. Prokazatelnou účastí na výuce se v rámci předmětu N217002 rozumí minimálně dvoutřetinová účast na přednáškách.

Last update: Bindzar Jan (14.02.2013)
Syllabus -

1. Introduction into water management in industry: sources of wastewaters (WWs), approach to the WW treatment in industry; WW pre-treatment; flow and/or concentration equalization.

2. Suspended solids separation: sedimentation, filtration, hydrocyclone, flotation, magnetic separation, oil-water separation.

3. Membrane separation processes.

4. Coagulation, neutralization and precipitation.

5. Ion exchangers in wastewater treatment.

6. Adsorption, extraction and stripping.

7. Chemical oxidation and reduction; wet oxidation; advanced oxidation processes.

8. Biological treatment of industrial wastewaters.

9. WWs from mining activities and ore and coal processing.

10. WWs from metallurgical industry, thermal coal processing and surface treatment of metals (plating).

11. Cooling waters and WWs from power plants.

12. WWs from oil refineries and chemical industry.

13. WWs from pulp and paper industry, textile industry and tanneries, glass manufacturing.

14. WWs from food industry, bioethanol production, rendering plants.

Last update: Bindzar Jan (17.07.2013)
Registration requirements -

General and Inorganic Chemistry I, Organic Chemistry I

Last update: Bindzar Jan (15.07.2013)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.3 8
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.7 48
5 / 5 140 / 140
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 10
Examination test 50
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 40