SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2019/2020
  
Hydrobiology and Microbiology: Laboratory - N217019
Title: Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie
Guaranteed by: Department of Water Technology and Environmental Engineering (217)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (10)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D.
Class: Základní laboratoře
Is interchangeable with: M217011
Examination dates   Schedule   
Annotation -
On the basis of this long tradition even in the present Czech Drinking Water Standard, microbiological (=bacteriological) criteria, based upon the laboratory cultivation technique, and biological (=hydrobiological) criteria, based predominantly upon direct microscopic examinations of water samples. The occurrence of undesirable aquatic organisms in distribution systems of drinking water, causing aesthetic, technological and hygienic problems, is a well-known phenomenon. With the increasing drinking water demand more eutrophicated surface water resources have been utilized for drinking water processing, often without the adequate separation of plankton biomass. Other problems are solved in surface waters, mainly presence and characterization of periphyton. Specification of biological study, co-operation with other areas (chemistry, technology, etc.). Study of organisms, specification and characterization of cell (eucaryotic and procaryotic), non-cells organisms (viruses), taxonomy. Detailed specifications of organisms - alga, cyanobacteria, protozoans, metazoans (determinations). Types and sorts of waters (surface, underground, standing and flowing) from the biological point of view, biocenosis of organisms (adaptations).Eutrophication, water blooms, cyanotoxins, problems of open air pools. Biological problems of industrial cooling circuits and air-conditioning systems, waste waters and so on. Methods of cultivations and specific indicators of water quality.
Last update: TAJ217 (18.11.2013)
Aim of the course -

Students will be able to:

Basic and essential biological methods of study the water samples (surface, undergound, drinking, utility, waste water etc.), scrabs and scums, sludge, sediments.

Apply the methods of bioindication to evaluation of environmental samples.

Realize appropriate audit of water and waste water treatment proceses.

Last update: Říhová Ambrožová Jana (08.07.2013)
Literature -

R:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,226 pp.,2001,80-7080-463-7

R:Ambrožová J.,Mikroskopické praktikum z hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,183 pp.,2002,80-7080-496-3

R:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,226 pp.,2003,80-7080-521-8

R:Ambrožová J.,Mikrobiologie v technologii vod,Skriptum VŠCHT Praha,244 pp.,2004,80-7080-534-X.

R:Říhová Ambrožová J.,Mikrobiologie v technologii vod,Skriptum VŠCHT Praha,252 pp.,2008,978-80-7080-676-0

A:Říhová Ambrožová J.,Encyklopedie hydrobiologie,elektronická verze 1.0,2007,978-80-7080-007-2

A:Sládečková A., Sládeček V., Ambrožová J., Kočí V.,Biologická kontrola čistíren odpadních vod a jejich vlivu na recipienty,Hydroprojekt CZ,118 pp.,2002

A:Kolektiv autorů (Ambrožová J., Černý I., Frank K., Hanslík E., Herčík L., Hlaváč V., Hušková R., Komínek J., Komp P., Mergl V., Nepovím J., Ondroušek J., Pitter P., Pytl V., Rauová M., Růžička J.),Příručka provozovatele úpravny pitné vody,Vydavatelství a nakladatelství Medim, spol. s.r.o. pro SOVAK ČR,206 pp.,2005,80-239-4565-3

Last update: Říhová Ambrožová Jana (08.07.2013)
Learning resources -

http://www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety/Laborator_hydrobiologie_mikrobiologie

Last update: Říhová Ambrožová Jana (16.07.2013)
Teaching methods - Czech

Využití projekce z mikroskopu na obrazovku.

Ukázky jednotlivých technik.

Samostatné zpracování vzorků.

Exkurze.

Last update: Říhová Ambrožová Jana (26.09.2012)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky k udělení klasifikovaného zápočtu:

Předpokladem je znalost předmětu Hydrobiologie a Mikrobiologie v technologii vody, popř. doporučená literatura k předmětům.

Účast v laboratořích je povinná.

Seznámení s mikroskopickými a kultivačními technikami.

Posluchač si přinese vlastní vzorky, které bude samostatně (po vyzkoušení jednotlivých technik na individuálních vzorcích) hodnotit. Požadavkem je vlastní odběr 3 vzorků: pitné vody, povrchové vody (nádrž, rybník, tekoucí voda), stěru (popř. nárostů, sedimentů či kalů). Vzorky pitné a povrchové vody budou mikrobiologicky i hydrobiologicky vyšetřeny. Vzorek stěru bude hodnocen pouze na základě hydrobiologické analýzy, stanovení bude doplněno o zjištění hodnoty saprobního indexu.

Posluchač po skončení práce odevzdá protokol, který bude obsahovat postup odběru vzorků, jejich zpracování a následně i zhodnocení vzorku.

Last update: Říhová Ambrožová Jana (26.08.2009)
Syllabus -

1. Information about microscope and techniques.

2. Specification of organisms (alga, micromycetes, protozoans, metazoans).

3. Methods of sampling, analyses, norms in biology.

4. Applications of microscopy in water treatment technology.

5. Evaluation of waters (raw and surface), periphyton.

6. Applications of microscopy in waste water treatmnet technology.

7. Saprobity, index of saprobity, evaluation of sludges, toxicity.

8. Work and study in microbiology laboratories.

9. Cultivation techniques (aerobic and anaerobic).

10. Applications of microbiology and techniques in water treatmnet technology.

11. Indicators of hygienic assurance of water, of water quality etc.

12. Applications of microbiology and techniques in waste water treatmnet technology.

13. Antibiotics.

14. Microtests.

Last update: Říhová Ambrožová Jana (08.08.2013)
Registration requirements -

Microbiology in Water Technology, Hydrobiology.

Technical mikrobiology and hydrobiology.

Last update: Říhová Ambrožová Jana (26.01.2016)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
1 / 3 14 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 30
Report from individual projects 50
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 20

 
VŠCHT Praha