SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
  
Introduction to Chemical Technologies - N409005
Title: Úvod do chemických technologií
Guaranteed by: Department of Chemical Engineering (409)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:4
E-Credits: summer s.:4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: B409007
For type:  
Additional information: http://uchi.vscht.cz/index.php/cs/studium/bakalarske-studium/uvod-do-chemickych-technologii/u-chem-technol
Old code: UCHT
Guarantor: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing.
Haidl Jan Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: B409007
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: HOVORKAF (29.08.2013)
Course covers elementary knowledge of the technology from chemical industry and processing petroleum, the basic components of a typical chemical proces (pumps, columns, distilling furnaces, driers, filters, heat exchangers, reactors) and technological flow-sheets.
Aim of the course -
Last update: HOVORKAF (29.08.2013)

Students will be able to:

1. Orient in technological flow-sheets

2. Solve simple technology balance sheet calculations

3. Describe production of the basic chemical production

Literature -
Last update: SEK409 (08.10.2013)

R Hovorka F., Technologie chemických látek, VŠCHT-Praha (2005), ISBN: 80-7080-588-9

Learning resources
Last update: HOVORKAF (07.10.2013)

www.vscht.cz/uchi/

Requirements to the exam - Czech
Last update: Haidl Jan Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Hodnocení předmětu „Základy chemických technologií“

V konečném výsledku, který je hodnocen známkou, se promítají znalosti prokázané výpočtem příkladů a znalosti teoretických partií. Výpočetní schopnosti a teoretické znalosti prokazuje student při zápočtovém, popř. při opravném testu a dále při zkouškovém testu. Při všech těchto testech se nesmí používat žádná literatura, včetně poznámek z přednášek.

Zápočtový test

V průběhu semestru se v rámci cvičení píše zápočtový test ze dvou tématických okruhů. Průběžný test trvá 50 minut a lze získat maximálně 100 bodů.

Opravný test

Na začátku zkouškového období budou vypsány dva termíny (v 1. a 2. týdnu) opravného testu. Při tomto testu si lze doplnit zápočtový test, případně vylepšit dosažený výsledek. Pro získání zápočtu a pro hodnocení předmětu se studentovi započítává nejlepší výsledek dosažený v obou pokusech. Opravný test trvá 50 minut a lze získat maximálně 100 bodů. Na opravný test se musí student přihlásit nejpozději do 12 hodin den před vyhlášeným termínem. Student se může účastnit obou termínů opravného testu.

Udělení zápočtu

Student, který získal ze zápočtového, příp. opravného testu nejméně 50 bodů, získá zápočet a může se přihlásit k písemné zkoušce.

Student, který nezískal potřebný počet bodů k udělení zápočtu se nemůže účastnit písemné zkoušky.

Zkouška

Zkouška je prováděna formou písemného testu, který trvá 60 minut a lze získat maximálně 100 bodů. Za úspěšné složení zkoušky se považuje výsledek zkouškové písemky nad 40 bodů. Na písemnou zkoušku se student musí přihlásit nejpozději do 12 hodin den před vyhlášeným termínem.

Výsledná známka je dána součtem bodů získaných při zápočtu a z písemné zkoušky dle následujícího klíče:

body známka
50 - 99    F (nedostatečně)
100 - 119    E (dostatečně)
120 - 139    D (uspokojivě)
140 - 159    C (dobře)
160 - 179    B (velmi dobře)
180 - 200    A (výborně)

Syllabus -
Last update: HOVORKAF (29.08.2013)

1. Mechanical and hydromechanical operation - survey arrangement

2. Hydrogen and some of technical gases (nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide)

3. Production of sulfuric acid

4. Production of ammonia

5. Production of nitric acid

6. Production of phosphoric acid

7. Production one - component and multicomponent industrial fertilizers

8. Elektrochemical production sodium hydroxide, chlorine and sodium chlorate

9. Production of pig iron, steels and non-ferrous metals

10. Chemical treatment of coal

11. Solid fuels - energy source, desulphuration of the burnt gas

12. Chemical woodworking

13. Chemical treatment of petroleum

14. Example of technology from petrochemical industry

Registration requirements -
Last update: HOVORKAF (29.08.2013)

Balance calculations

Course completion requirements - Czech
Last update: HOVORKAF (16.11.2012)

Zápočet a písemná zkouška

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Examination test 50
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 50

 
VŠCHT Praha