SubjectsSubjects(version: 888)
Course, academic year 2020/2021
  
Introduction to Process Engineering - N409084
Title: Základy procesního inženýrství
Guaranteed by: Department of Chemical Engineering (409)
Actual: from 2015
Semester: winter
Points: winter s.:6
E-Credits: winter s.:6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: 15 / 15 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Jahoda Milan doc. Dr. Ing.
Syllabus - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (15.04.2015)

1. Základní fyzikální a fyzikálně-chemické veličiny. Jednotky, rozměry, přepočty. Složení sloučenin a směsí. Základy bilancování. Bilance hmotnosti a látkového množství.

2. Mechanika tekutin, kontinuum, vlastnosti tekutin - principy měření hustoty, viskozity, povrchového napětí. Hydrostatika, principy měření tlaku. Proudění kapalin, rovnice kontinuity, bilance mechanické energie - Bernoulliova rovnice, principy měření rychlosti proudění a objemového průtoku.

3. Doprava a míchání tekutin. Čerpadla, ventilátory, turbíny, míchadla - konstrukce, použití, bilance energie. Bezpečnost při manipulaci a skladování hořlavých látek.

4. Disperzní soustavy. Usazování a fluidace částic v tekutině, síly působící na částice v tekutině.

Konstrukce a užití usazováků a fluidních kolon. Pneumatická doprava. Výbušnost hořlavých prachů.

5. Tok tekutiny zrnitým materiálem, Darcyův zákon, Ergunova rovnice. Koláčová filtrace, filtrační zařízení, doba filtrace.

6. Sdílení tepla. Entalpická bilance, mechanismy sdílení tepla vedením (Fourierův zákon), prouděním (Newtonův ochlazovací zákon) a radiací. Přestup tepla se změnou fáze. Principy měření teploty.

7. Teplosměnná zařízení - tepelné výměníky, vařáky, odparky - konstrukce, návrhové výpočty, bezpečnost provozu.

8. Difusní separační procesy. Rovnováha kapalina-pára. Mžiková a vsádková destilace binárních směsí, princip, zařízení, popis, materiálová bilance.

9. Kontinuální rektifikace binární směsi, rektifikační kolony, určení počtu rovnovážných stupňů.

10. Rozpustnost plynů v kapalině, Henryho zákon, absorpce, absorpční náplňové kolony - návrhový výpočet, bezpečnost provozu.

11. Sušení pevných látek, entalpický diagram vlhkého vzduchu, vsádkové a kontinuální sušení.

12. Chemická kinetika, základní typy chemických reaktorů - materiální a entalpická bilance, bezpečnost provozu.

13. Bezpečnost chemických procesů, prevence požárů a výbuchů v chemických provozech, metody identifikace zdrojů rizika ve výrobních provozech a skladech.

14. Rezerva.

 
VŠCHT Praha